وضعیت تحصیلی

مقطع دانشگاه سال ورود سال اتمام
کارشناسی (ریاضی) فردوسی مشهد 1362 1366
کارشناسی ارشد (ریاضی) تربیت معلم تهران 1370 1373
دکترا (ریاضی) علم وصنعت ايران‌(همراه با دوره پژوهشی در دانشگاه استراليای غربی‌) 1373 1377

 

سوابق آموزشی و پژوهشی

 1. 1. عضو هيات علمي و استاد دانشگاه علم و صنعت ايران
 2. 2. دبير همايش‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران از  29/7/78 به مدت دو سال
 3. 3. استاد نمونه دانشگاه علم و صنعت ايران در سال 1378
 4. 4. پژوهشگر نمونه و برتر در استان مازندران در سال 1382
 5. 5. اجراي تحقيق در دانشگاه استرالياي غربي (1998-1997) ميلادي.
 6. 6. مجری 32 طرح پژوهشي اتمام يافته در كشور
 7. 7. تاليف و چاپ 64 مقاله علمي و پژوهشي در مجلات معتبر بين المللي و ارائه 63 مقاله علمي در كنفرانس هاي بين المللي داخل كشور
 8. 8. ارائه 21 مقاله در كنفرانس‌هاي بين المللي در خارج از كشور از جمله كشورهاي استراليا، فرانسه، آلمان، چين و...
 9. 9. استاد راهنماي پروژه دانشجويي ،تعداد 152 دا نشجوي كارشناسي و 35 دانشجوي كارشناسي ارشد و 7 دانشجوي دكترا.
 10. 10.  تاليف چهار جلد كتاب رياضي عمومي (1)، ریاضی عمومی (2)، معادلات دیفرانسیل و آزمون های کارشناسی ارشد و نظریه گراف و کاربرد های آنها و همچنين 20 عنوان درسنامه
 11. 11. عضو هیآت ممیزه دانشگاه علم و صنعت ایران از 1397/6/15
 12. 12. عضو کمیته علمي دوره دکتري تخصصي دانشگاه پیام نور از 1386/11/13 تا کنون
 13. 13. عضو هیات تحریریه مجله علمي و پژوهشي خارجي The Montana Mathematics Enthusiast انتشارات دانشگاه مونتاناي آمریکا از 1385 تا کنون
 14. 14. عضو هیأت تحریریه مجله هاي Mathematical Sciences (ISI) و Transactions on Combinatorics(ISI) از 1386 تاکنون
 15. 15. عضو هیأت تحریریه مجله علمي و پژوهشي دانشگاه داخلي Journal of Algebra and Related Topics
 16. 16. دبیر اولین کنفرانس بین المللي ترکیبیات، رمزنگاري و محاسبات در سال 1395
 17. 17. مسئول کمیته دانشجویی ستاد گرامیداشت ایام ا... دهه فجر شهرستان نور از سال 1393 تا 1395
 18. 18. عضو تخصصي کمیته علمي انجمن رمز ایران از 1395/11/4 تا کنون
 19. 19. دبیر دومین کنفرانس بین المللي ترکیبیات، رمزنگاري و محاسبات در سال 1396
 20. 20. دبیر سومین کنفرانس بین المللي ترکیبیات، رمزنگاري و محاسبات در 1397

 

فعاليتهاي اجرائي

 1. 1. رئيس دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران از 1397/10/16 تا کنون
 2. 2. رئيس دانشگاه علم و صنعت ایران - واحد نور از 1393/02 تا کنون
 3. 3. مدير کل فن آوری اطلاعات و ارتباط معاونت علمی و فن آوری رياست جمھوری از 89/10/29 تا 92/2/31
 4. 4. مدير کل فن آوری اطلاعات بنياد نخبگان از 9/10/29 تا 92/2/31
 5. 5. مشاور فن آوری رئيس سازمان امور دانشجويان کشور و عضو شورای فن آوری اطلاعات سازمان امور دانشجويان کشور از 29/2/23 به مدت 2 سال
 6. 6. معاون آموزشی دانشکده رياضی دانشگاه علم وصنعت از 89/9/20 به مدت 2 سال
 7. 7. رئيس واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ايران از 5/8/78 الي 25/8/84
 8. 8. مسئول هماهنگي واحدهاي اقماري دانشگاه علم و صنعت ايران از 29/8/84 به مدت 2 سال
 9. 9. دبير ھمايش ھاي انجمن ھاي علمي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران از 78/7/29 به مدت 2 سال
 10. 10. عضو کارگروه ارتباط با صنعت وزارت علوم به عنوان مسئول وزارت نفت از 90/11/1
 11. 11. عضو کميته تخصصی فنی مھندسی صندوق حمايت از پژو ھشگران و فن آوارن کشور از 91/1/15
 12. 12. عضو کميته کارگروه به ھنگام سازی محتوای دروس و ارزيابی کيفيت گروه ھای آموزشی دانشگاه علم وصنعت ايران
 13. 13. عضو کميته منتخب دانشکده رياضی دانشگاه علم وصنعت ايران
 14. 14. مدير رايانه‌اي هيئت نظارت بر شمارش آراي سومين دوره‌‌ي شوراي شهر تهران
 15. 15. استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه علم و صنعت ايران از سال 1379 تا 1384
 16. 16. عضو شوراي پژوهشي و فناوري استان مازندران از سال 1380 تا 1384
 17. 17. عضو كميته علمي پژوهشي برق منطقه‌اي مازندران از سال 1380 تا 1384
 18. 20. عضو كميته تخصصي علوم پايه هيات مميزه دانشگاه علم وصنعت ايران از سال 1383 (دو دوره)
 19. 21. نماينده انجمن رياضي ايران در دانشگاه علم و صنعت ايران از سال 1377 تا 1387
 20. 22. مدير نمونه دانشگاه علم و صنعت ايران در سال 1380
 21. 23. اجراي 3 طرح پژوهشي مديريتي كاربردي در زمينه فناوري اطلاعات و توسعه آموزشي
 22. 24. عضو کارگروه راهبري دفاتر پیشخوان خدمات دولت از 1389/10/29 تا 1392/2/31
 23. 25. مشاور فن آوري رئیس سازمان امور دانشجویان کشور و عضو شوراي فن آوري اطلاعات سازمان امور دانشجویان کشور از 1392/2/23 تا 1394/2/23
 24. 26. عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي از 1389/10/29 تا 1392/2/31

 

مشخصات و خلاصه فعاليتها

نوع فعاليت تعداد
مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي و ISI بين المللي 64
مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي داخلي 5
مقالات علمي چاپ شده در كنفرانسهاي داخلی و بين المللي 63
طرحهاي پژوهشي مصوب پايان يافته 31
تاليف يا تصنيف كتاب 4
بررسی، نقد و ويرايش علمی کتاب 5
راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي 41
راهنمايي پايان نامه دكتري تخصصي 17
همكاري با مراكز علمي بين المللي در اجراي طرحهاي پژوهشي مشترك 3
نشانهاي علمي كسب شده با ارائه گواهي معتبر 1
عضويت در هيئت تحريريه يا هيئت داوران مجلات علمي معتبر 4
عضويت در كميته علمي كنفرانسها و مجامع علمي 1

 

كتابهاي علمي منتشر شده

ردیف نام کتاب تالیف ترجمه ویرایش و نقد تصحیح نویسنده چندم تعداد صفحه ناشر سال انتشار
1 ریاضی عمومی 1 * دوم 668 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران 1384
2 معادلات دیفرانسیل و آزمونهای کارشناسی ارشد * اول 490 بهار الوند 1387
3 نظریه گراف و کاربرد های آنها * اول انتشارات دانشگاه سمنان 1390
3 ریاضی عمومی 2 * اول انتشارات دانشگاه صنعتي قائم 1392

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي معتبر بین المللی

ردیف عنوان مقاله مقاله علمي پژوهشي مقاله ISI نام مجله دوره شماره سال
1 Permutation groups with bounded movement attaining the bounds for odd primes * J.of Science I.R.I. 3 9 1998
2 Transitivepermutation groups with bounded movement having maximal degree * Journal of Algebra 214 1999
3 On the movement of transitive permutation p-groups * Southeast A.Bull.of Math. 24 2000
4 Subsets with restricted movement * Southeast A.Bull.ofMath. 21 2001
5 Movement of groups and Separation Theorem * Far east J.M.S.
6 Application of normal edge-transitive Cayley graphs * International J.ofAppl.Math 4 10 2002
7 Intransitivepermutation groups with bounded movement * Southeast A.Bull.of Math 26 2002
8 Improvement on the bounds of permutation groups with bounded movement * Bull.Aust. Math. Soc. 67 2003
9 On permutation Groups with constant movement * J.ofAust.Math.Soc. 74 2003
10 Finite s-arc transitive graphs * Southeast A.Bull.of Math. 27 2004
11 The maximal bound of finite p-groups with certain degree * Italian J.P.A.M.N 17 2005
12 Cayley graphs of abelian groups which are not normal edge transitive * Vietnam Journal of Math. 3 33 2005
13 Arc-transitive Cayley graphs of valency five on abelian groups * Southeast A.Bull.of Math. 29 2005
14 Normal edge-transitive Cayley graphs of abelian groups * Southeast A.Bull.of Math 20 2005
15 Permutation groups of minimal movement * Arch. Math. 85 2005
16 On a class of p- groups and its Cayley graphs * Italian Journal of Pure and Applied Math. 20 2006
17 Improvement on the bounds of intransitivepermutation groups with bounded movement * Bull. Belg. Math. Soc. Simon Stevin 3 13 2006
18 Arc-transitive and s-regular Cayley graphs of valency five on abelian group * DiscussionesMathematicae Graph Theory 3 26 2006
19 Intransitive permutation groups with bounded movement and Separation Theorem * Southeast A.Bull.of Math. 31 2007
20 On Some Topological Properties of Dense Subsets of Spec (R) * Vietnam Journal of MATHEMATICS 2 35 2007
21 Normal Cayley di-graphs on minimal Non-abelian groups * Electronic Notes in Discrete Mathematics 29 2007
22 Normal 6-valent Cayley graphs of abelian groups * IUST International Journal of Engineering Science 1 19 2008
23 Cubic edge-transitive graphs of order 8p2 * Bull. Austral.Math.Soc. 77 2008
24 Arc-transitive Cayley graphs of valency five on abelian groups * Southeast Asian bulletin of mathematics 32 2008
25 Automorphism group of a possible 2-(121,16,2) symmetric design * Journal of Sciences I.R.I. 1 20 2008
26 Normal ٦-valent Cayley graphs of abelian groups * IUST International Journal of Engineering Science 1 19 2008
27 Cubic edge-transitive graphs of order 4p2 Acta Math. Univ. Comenianae 2 LXXVIII 2009
28 Semisymmetric cubic graphs of order 4pn * ACTA UNIVERSITATIS APULENSIS 19 2009
29 Classifying cubic edge transitive graphs of order 8p * Indian Academy of sceience- Proceeding mathematical sciences 5 119 2009
30 Permutation groups with the same movement * CARPATHIAN J. MATH. 2 25 2009
31 The normality of cubic Cayley graphs for dihedral groups * Vietnam Journal of Mathematics 2 35 2009
32 Semisymmetric cubic graphs of order 16p2 * Indian Academy of sceience- Proceeding mathematical sciences 2010
33 Finding effective factors in teaching high-school mathematics from the student's point of view * TMME 2010
34 A classification of cubic symmetric graphs of order 16p2 * Indian Academy of science- Proceeding mathematical sciences 3 121 2011
35 A new method for computing eccentric connectivity polynomial of an infinite family of linear polycene parallelogram benzenod * Optoelectronics and advanced material – rapid communications 7 5 2011
36 On semisymmetric cubic graphs of order 10p3 * Hacettepe journal of mathematics and statistics 4 40 2011
37 Intransitive permutation groups with bounded movement having maximum degree * Mathematical reports 63 13 2011
38 Nonnormal edge-transitive cubic Cayley graphs of dihedral groups * ISRN algebra 2011
39 Graph polynomials * ISRN algebra 2011
40 The vertex-edge Szeged index of bridge graphs * World applied sciences journal 8 14 2011
41 The vertex domination polynomial and edge domination polynomial of a graph * Acta Universitatis Apulensis 28 2011
42 The dominating polynomial of LE(Q3) and GLE(Q3) * World applied sciences journal 2 13 2011
43 The edge Szeged index and the revised Szeged index of bridge graphs * World applied sciences journal 11 13 2011
44 Schultz index of nanoporous * Australian journal of basic and applied sciences 6 5 2011
45 A classification of the cubic semisymmetric graphs of order 34p2 * Journal Indones.Math.Soc. 1 17 2011
46 The chromatic polynomial for the wheel and ladder graphs * Algebras groups and geometries 28 2011
47 Arc-transitive cayley graphs on metacyclic p-groups * Algebras groups and geometries 28 2011
48 On the normality of directed cayley graphs of abelian groups with valency four * Mathematical sciences 3 5 2011
49 A classification of semisymmetric cubic graphs of order 28p2 * Journal Indones.Math.Soc. 2 16 2011
50 Cyclically domination polynomial of molecular graph of some nanotubes * Digest journal of nanomaterials and biostructures 6 1 2011
51 Movement of intransitive permutation groups having maximum degree * Chinese annals permutation mathematics , series B 1 33 2011
52 Classification of cubic edge-transitive graphs of order 14p2 * Hacettepe journal of mathematics and statistcs 2012
53 A study of an infinite family of carbon nanocones by the eccentricity connectivity polynomial * Fullerenes, nanotubes, and carbon nanostructures 21 2013
54 Linear programming and primal- dual problems in graph theory * Acta Universitatis Apulensis 30 2012
55 Computing the MEC polynomial of an infinite family of the linear parallelogram P(n,n) * Optoelectronics and advanced material rapid communications 6 1-2 2012
56 The Wiener Polynomial of Polyomino Chains * Applied Mathematical Sciences 6 58 2012
57 Computation of topological indices of intersection graphs and concentric wheels graph * Proceedings of the romanian academy, series A 13 3\200x 2012
58 Non-normal edge-transitive directed Cayley graphs of abelian groups * Mathematical sciences 7 7 2013
59 Semisymmetric cubic graphs of orders٣٦p, ٣٦p^٢ * Filomat 27:8 2013
60 Transitive permutation groups with elements of m or m-١ * Mathematical reports 14(64) 4 2012
61 Permutation groups with bounded movement having maximum orbits * Indian Acad.(Math Sci) 122 2 2012
62 A numerical method for MEC polynomial and MEC index of onepentagonal carbon nanocones * Fullerenes, nanotubes, and carbon nanostructures 21 2013
63 Omega and Related Polynomials of Polyomino Chains of ٤k-Cycles * Kuwait Journal of Science 2013
64 The Omega Index of Polyomino Chain, Phenylene Graphs and Carbon Nanocones * Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures 2013
65 Permutation groups with bounded movement attaining the bounds for odd primes * J.of Science I.R.I 3 9 1998
66 Transitive permutation groups with bounded movement having maximal degree * Journal of Algebra 214 1999
67 On the movement of transitive permutation p-groups * Southeast A.Bull.of Math 24 2000
68 Subsets with restricted movement * Southeast A.Bull.ofMath 21 2001
69 Movement of groups and Separation Theorem * Far east J.M.S.
70 Application of normal edge-transitive Cayley graphs * International J.ofAppl.Math 4 10 2002
71 Intransitive permutation groups with bounded movement * Southeast A.Bull.of Math 26 2002
72 Improvement on the bounds of permutation groups with bounded movement * Bull.Aust. Math. Soc 67 2003
73 On permutation Groups with constant movement * J.ofAust.Math.Soc. 74 2003
74 Finite s-arc transitive graphs * Southeast A.Bull.of Math 27 2004
75 The maximal bound of finite p-groups with certain degree * Italian J.P.A.M.N 17 2005
76 Cayley graphs of abelian groups which are not normal edge transitive * Vietnam Journal of Math 3 33 2005
77 Arc-transitive Cayley graphs of valency five on abelian groups * Southeast A.Bull.of Math 29 2005
78 Normal edge-transitive Cayley graphs of abelian groups * Southeast A.Bull.of Math 20 2005
79 Permutation groups of minimal movement * Arch. Math. 85 2005
80 On a class of p- groups and its Cayley graphs * Italian Journal of Pure and Applied Math 20 2006
81 Improvement on the bounds of intransitivepermutation groups with bounded movement * Bull. Belg. Math. Soc. Simon Stevin 3 13 2006
82 Arc-transitive and s-regular Cayley graphs of valency five on abelian group * Discussiones Mathematicae Graph Theory 3 26 2006
83 The maximal bound of finite p-groups with certain degree * Southeast A.Bull.of Math 31 2007
84 On Some Topological Properties of Dense Subsets of Spec (R) * Vietnam Journal of MATHEMATICS 2 35 2007
85 Normal Cayley di-graphs on minimal Non-abelian groups * Electronic Notes in Discrete Mathematics 29 2007
86 Normal 6-valent Cayley graphs of abelian groups * IUST International Journal of Engineering Science 1 19 2008
87 Cubic edge-transitive graphs of order 8p2 * Bull. Austral.Math.Soc 77 2008
88 Arc-transitive Cayley graphs of valency five on abelian groups * Southeast Asian bulletin of mathematics 32 2008
89 Automorphism group of a possible 2-(121,16,2) symmetric design * Journal of Sciences I.R.I 1 20 2008
90 Normal ٦-valent Cayley graphs of abelian groups * IUST International Journal of Engineering Science 1 19 2008
91 Cubic edge-transitive graphs of order 4p2 Acta Math. Univ. Comenianae 2 LXXVIII 2009
92 Semi-symmetric cubic graphs of order 4pn * ACTA UNIVERSITATIS APULENSIS 19 2009
93 Normal 6-valent Cayley graphs of abelian groups * Classifying cubic edge transitive graphs of order 8p 5 119 2009
94 Permutation groups with the same movement * CARPATHIAN J. MATH 2 25 2009
95 The normality of cubic Cayley graphs for dihedral groups * Vietnam Journal of Mathematics 2 35 2009
96 Semisymmetric cubic graphs of order 16p2 * Indian Academy of sceience- Proceeding mathematical sciences 2010
97 Finding effective factors in teaching high-school mathematics from the student's point of view * TMME 2010
98 A classification of cubic symmetric graphs of order 16p2 * Indian Academy of science- Proceeding mathematical sciences 3 121 2011
99 A new method for computing eccentric connectivity polynomial of an infinite family of linear polycene parallelogram benzenod * Optoelectronics and advanced material – rapid communications 7 5 2011
100 On semi-symmetric cubic graphs of order 10p3 * IUST International Journal of Engineering Science 4 40 2011
101 Intransitive permutation groups with bounded movement having maximum degree * Mathematical reports 63 13 2011
102 Nonnormal edge-transitive cubic Cayley graphs of dihedral groups * SRN algebra 2011
103 Graph polynomials * ISRN algebra 2011
104 The vertex-edge Szeged index of bridge graphs * World applied sciences journal 8 14 2011
105 The vertex domination polynomial and edge domination polynomial of a graph * Acta Universitatis Apulensis 28 2011
106 The dominating polynomial of LE(Q3) and GLE(Q3) * World applied sciences journal 2 13 2011
107 The edge Szeged index and the revised Szeged index of bridge graphs * World applied sciences journal 11 13 2011
108 Schultz index of nanoporous * Australian journal of basic and applied sciences 6 5 2011
109 A classification of the cubic semisymmetric graphs of order 34p2 * Journal Indones.Math.Soc 1 17 2011
110 The chromatic polynomial for the wheel and ladder graphs * Algebras groups and geometries 28 2011
111 Arc-transitive cayley graphs on metacyclic p-groups * Algebras groups and geometries 28 2011
112 On the normality of directed cayley graphs of abelian groups with valency four * Mathematical sciences 3 5 2011
113 A classification of semi-symmetric cubic graphs of order 28p2 * Journal Indones.Math.Soc 2 16 2011
114 Cyclically domination polynomial of molecular graph of some nanotubes * Digest journal of nanomaterials and biostructures 6 1 2011
115 Movement of intransitive permutation groups having maximum degree * Chinese annals permutation mathematics , series B 1 33 2011
116 Classification of cubic edge-transitive graphs of order 14p2 * Hacettepe journal of mathematics and statistcs 2012
117 A study of an infinite family of carbon nanocones by the eccentricity connectivity polynomial * Fullerenes, nanotubes, and carbon nanostructures 21 2013
118 Linear programming and primal- dual problems in graph theory * Acta Universitatis Apulensis 30 2012
119 Computing the MEC polynomial of an infinite family of the linear parallelogram P(n,n) * Optoelectronics and advanced material rapid communications 6 1-2 2012
120 The Wiener Polynomial of Polyomino Chains * Applied Mathematical Sciences 6 58 2012
121 Computation of topological indices of intersection graphs and concentric wheels graph * Proceedings of the romanian academy, series A 13 3/200x 2012
122 Non-normal edge-transitive directed Cayley graphs of abelian groups * Mathematical sciences 7 7 2013
123 Semisymmetric cubic graphs of orders٣٦p, ٣٦p^٢ * IUST International Journal of Engineering Science 27:8 2013
124 Transitive permutation groups with elements of m or m-١ * Mathematical reports 14(64) 4 2012
125 Permutation groups with bounded movement having maximum orbits * Indian Acad.(Math Sci) 122 2 2012
126 A numerical method for MEC polynomial and MEC index of onepentagonal carbon nanocones * Fullerenes, nanotubes, and carbon nanostructures 21 2013
127 Omega and Related Polynomials of Polyomino Chains of ٤k-Cycles * Kuwait Journal of Science 2013
128 The Omega Index of Polyomino Chain, Phenylene Graphs and Carbon Nanocones * Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures 2013
129 The edge version of MEC index of one-pentagonal carbon nanocones A Nejati * Bulgarian Chemical Communications 46 3 2014
130 Omega and related polynomials of polyomino chains of 4 k-cycles * Kuwait Journal of Science 41 1 2014
131 The Omega Index of Polyomino Chain, Phenylene Graphs and Carbon Nanocones * Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures 22 4 2014
132 CUBIC SYMMETRIC GRAPHS OF ORDERS36pAND36p2 * IUST International Journal of Engineering Science 1 2 2014
133 A Classification of cubic edge-transitive graphs of order 18p * U. Politeh. Buch. Ser A 77 2 2015
134 Fifth geometric-arithmetic index of H-naphtalenic nanosheet [4n, 2m] * Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 12 4 2015
135 The edge version of MEC index of linear polycene parallelogram benzenoid * Optoelectronics and Advanced Materials–Rapid Communications 9 5-6 2015
136 Degree distance and reverse degree distance of one tetragonal carbon nanocones F Momen * Oriental Journal of Chemistry 31 2 2015
137 New Method for Computing Some Topological Indices * Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 12 10 2015
138 On the Normality of Cubic Cayley Graphs of Order 8p 2td> * Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 12 10 2015
139 The Adjacent Eccentric Distance Sum Index of One Pentagonal Carbon Nanocones * Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 12 10 2015
140 Cyclic codes of length p^ n over Z_ (p^ 3) * Kuwait Journal of Science 43 1 2015
141 ON THE CUBIC EDGE-TRANSITIVE GRAPHS OF ORDER 58p2 * Journal of the Indonesian Mathematical Society 21 2 2015
142 THE 1-2-3-EDGE LABELLING AND VERTEX COLOURS THE 1-2-3-EDGE LABELLING AND VERTEX COLOURS 41 2 2016
143 The multiplicative Zagreb co-indices on two graph operators Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica 2 81 2016
144 The Zagreb Indices of Composed Graphs * Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 13 5 2016
145 The First Eccentric Zagreb Index of Linear Polycene Parallelogram of Benzenoid Open Journal of Applied Sciences 6 5 2016
146 Computation of the fifth geometric-arithmetic index for polycyclic aromatic hydrocarbons pahk Applied Mathematics and Nonlinear Sciences 1 1 2016
147 Perfect 2-colorings of the generalized Petersen graph * Proceedings-Mathematical Sciences 126 (3), 289-294 8 2016 126 3 2016
148 Application of n-distance balanced graphs in distributing management and finding optimal logistical hubs * Iranian Journal of Management Studies 9 4 2016
149 CUBIC SYMMETRIC GRAPHS OF ORDER 6p3 * МАТЕМАТИЧКИ ВЕСНИК 69 2 2017
150 some Remarks on the 2-Distance-Balanced Graphs * Communications in Mathematics and Applications 8 3 2017
151 Quasi-λ-distance-balanced graphs * Discrete Applied Mathematics 227 2017
152 Perfect 3-colorings of the cubic graphs of order 10 * Electronic Journal of Graph Theory and Applications 5 2 2017
153 Computing eccentric connectivity index of nanostar dendrimers * Acta Chimica Slovaca 10 2 2017
154 Computing edge version of eccentric connectivity index of nanostar dendrimers * Kragujevac Journal of Science 2018
155 Innovative Conditions on the Non-Normal Cayley Graphs of Valency Seven * Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 15 (3), 924-926 2018 15 3 2018
156 Well-Partitioned and Balanced Well-Partitioned Graphs * ARS COMBINATORIA 138 2018
157 Edge Transitive Dihedral Covers of The Heawood Graph * Journal of the Indonesian Mathematical Society 24 2 2018
158 Perfect 3-Colorings of The Petersen‎ Graph * Journal of the Indonesian Mathematical Society 24 2 2018
159 Perfect 3-colorings of Cubic Graphs of Order 8 * Armenian Journal of Mathematics 10 2 2018
160 PERFECT 3-COLORINGS OF GP (5, 2), GP (6, 2), AND GP (7, 2) GRAPHS * JOURNAL OF THE INDONESIAN MATHEMATICAL SOCIETY 24 (2), 47-53 24 2 2018
161 Perfect 2-colorings of the cubic graphs of order less than or equal to 10 * AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 2018
162 lassification of Nicely Edge Distance-Balanced Graphs * Karaj INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE 14 1 2019

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي معتبر داخلی

ردیف عنوان مقاله مقاله علمي پژوهشي مقاله ISI نام مجله دوره شماره سال
1 حركت جايگشتي با حركت كرندار داراي حداكثر مدار * مجله پژوهشي علوم پايه الزهرا 2 10 1377
2 حركت گروه‌هاي جايگشتي ISC مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان-علوم پايه 3 12 1378
3 خانواده ای از گراف ھا ی کيلی منظم جھت پردازش موازی ISC علوم و فنون ھوايی 10 2 1387
4 خواص جبری جمع مدولی به پيمانه 2^t با r عملوند ISC علوم و فناوری ھای پدافند غيرعامل 2 1389
5 Non-normal edge-transitive directed Cayley graphs of abelian groups ISC Mathematical sciences دانشگاه آزاد کرج 7 7 2013

 

مقالات منتشر شده در كنفرانسهاي علمي معتبر

ردیف عنوان مقاله نام كنفرانس ملی بين المللي کشور (شهر) برگزاري سال
1 Minimal movement for transitive permutation group degree of a power of p هشتمین سمینار جبر دانشگاه تهران * تهران 1375
2 Bounded movement for 2-groups بيست وهفتمين كنفرانس رياضي كشور-دانشگاه شيراز * شیراز 1375
3 Bounded movement for transitive group actions بيست وهفتمين كنفرانس رياضي كشور-دانشگاه شيراز * شیراز 1375
4 Transitive permutation groups which have bounded movement بيست وهشتمين كنفرانس رياضي كشور- تبريز * تبریز 1376
5 Bounded movement for permutation group دهمين سمينار جبر- كردستان * سنندج 1377
6 Fixed point free element for transitive permutation group بيست و نهمين ‌امين كنفرانس رياضي كشور -دانشگاه صنعتي اميركبير * تهران 1377
7 Movement of subsets of points under group actions سي‌امين كنفرانس رياضي انجمن رياضي ايران-دانشگاه اردبيل * اردبیل 1378
8 Constant movement for permutation group یازدهمین سمینار جبر دانشگاه صنعتی اصفهان * اصفهان 1378
9 Bounds movement for subset of points under group action یازدهمین سمینار جبر دانشگاه صنعتی اصفهان * اصفهان 1378
10 On the movement of permutation groups with maximal number of orbits یازدهمین سمینار جبر دانشگاه صنعتی اصفهان * اصفهان 1378
11 Separation under intransitive group action دوازدهمين سمينار جبر كشور- دانشگاه شهيد بهشتي * تهران 1379
12 Movement of permutation group with maximal degree Proc.31 st Iranian Mathematics Conferenceدانشگاه تهران * تهران 1379
13 Transitive Permutation groups with constant movement Proc.31 st Iranian Mathematics Conference دانشگاه تهران * تهران 1379
14 s-Arc transitive groups Proc.2 nd International Conference on Applied Mathematics in IUST * تهران 1379
15 Finite s-arc transitive graphs نخستين همايش بيت المللي گراف تركيبات و... دانشگاه صنعتي امير كبير * تهران 1379
16 Bounded movement permutation groups with certain degree سيزدهمين سمينار جبر- دانشگاه اروميه * ارومیه 1380
17 Automorphism group and normal Cayley graph سی و دومین کنفرانس ریاضی کشور – دانشگاه مازندران * ساری 1380
18 Stabilizer from transitive permutation groups سی و دومین کنفرانس ریاضی کشور – دانشگاه مازندران * ساری 1380
19 Frobenius group and its normal subgroup سی و دومین کنفرانس ریاضی کشور – دانشگاه مازندران * ساری 1380
20 On the maximal degree of groups with bounded movement سی و دومین کنفرانس ریاضی کشور – دانشگاه مازندران * ساری 1380
21 The normality condition of a circulantCayley graph چهاردهمین سمینار جبر کشور دانشگاه الزهرا * تهران 1381
22 A new fixed degree regular network for parallel processing چهاردهمین سمینار جبر کشور دانشگاه الزهرا * تهران 1381
23 The maximal bound of finite p- groups with bounded movement چهاردهمین سمینار جبر کشور دانشگاه الزهرا * تهران 1381
24 Classification of intransitive permutation groups with same movement سی و سومین کنفرانس ریاضی – دانشگاه فردوسی مشهد * مشهد 1381
25 Permutation groups with constant fixed point سی و سومین کنفرانس ریاضی – دانشگاه فردوسی مشهد * مشهد 1381
26 Normal edge- transitive Cayley graphs of abelian groups سی و سومین کنفرانس ریاضی – دانشگاه فردوسی مشهد * مشهد 1381
27 Arc-Transitive Cayleygraphsofvalency five on abelian groups سي وچهارمين كنفرانس رياضي كشور- دانشگاه شاهرود * شاهرود 1382
28 Regular graphs of valency at most four سي وچهارمين كنفرانس رياضي كشور- دانشگاه شاهرود * شاهرود 1382
29 Normal Connected Cayley graphs of p- groups with valency 4 سي وچهارمين كنفرانس رياضي كشور- دانشگاه شاهرود * شاهرود 1382
30 Education of mathematies in high school سي وچهارمين كنفرانس رياضي كشور- دانشگاه شاهرود * شاهرود 1382
31 Classification of permutation minimal Movement پانزدهمين سمينار جبر- دانشگاه گيلان * گیلان 1382
32 Arc-transitive circulantCayley graphs پانزدهمين سمينار جبر- دانشگاه گيلان * گیلان 1382
33 On the degree of permutation groups with bounded movement International Congress of Mathematicians * پکن 2002
34 Normal edge- transitive Cayley graphs of abelian groups Discrete Math. And Algebra Seminar * هاتينگن (آلمان) 2003
35 Improved bound on the movement groups Transformation groups and related topics * فنلاند 2003
36 On the normality of Cayley graphs with certain degree Graph theory * پاریس 2004
37 On the normality of Cayley graphs on abelian groups 4.ecm * استكهلم (سوئد) 2004
38 Education of mathematies in high school and its improvement in the future(specially in north of Iran) The Math Education in to the 21 st century project * كپنهاك (دانمارك) 2004
39 Permutation group with maximal movement سي و پنجمين كنفرانس رياضي كشور –دانشگاه شهيد چمران اهواز * اهواز 1383
40 One-regular Cayley graphs on dihedral groups سي و پنجمين كنفرانس رياضي-كشور –دانشگاه شهيد چمران اهواز * اهواز 1383
41 On the normality of Cayley graphs 11th Workshop on Graph Theory * كارپگز(لهستان ) 2005
42 An application of automorphism group in advanced irrigation the first international conference of mathematics at aleppo university * سوریه 2006
43 Normal Cayley digraphs with valency 2 on gropus of order pq Topics in Mathematical Analysis and Graph Theory * بلگراد(صربستان) 2006
44 Normal Cayleyhypergraphs The first IPM conference Algebraic Graph Theory * تهران 1386
45 Normal Cayley di-graphs on min Non-abelian groups imal * اسپانیا 2007
46 Normal Cayleyhypergraphs of abelian groups IntrernationalSymposium on Geo. Fun. Theory and App. * استانبول 2007
47 On the normality of t-cayleyhypergraphs On abelian groups Some trends in algebra * چک 2007
48 Isomer matrix for non-rigid group tetramethylsilane by wreath product The First Conference and Workshop on Mathematical Chemistry * تهران 1386
49 Semisymmetric cubic graphs of certain order under permutation group International conference on ring and module theory * آنکارا 2008
50 Cubic edge-transitive graphs of order 14p^3 Groups and infinite graphs programme * اتریش 2008
51 Cubic edge-transitive graphs of order 12p GFTA * مالزی 2008
52 Cubic edge-transitive graphs of certain order Geometric and algebraic combimatorics 4 * هلند 2008
53 Bounded movements permutation groups with maximum orbits STA09 * چک 2009
54 An application of regular covering in algebraic graph theory ICTA 2009 * ترکیه 2009
55 Semisymmetric cubic graphs of order 4p3 بیستمین سمینار جبر دانشگاه تربیت معلم * تهران 1388
56 Edge-transitive elementary abelian regular cover of Q3 بیستمین سمینار جبر دانشگاه تربیت معلم * تهران 1388
57 Semisymmetric cubic graphs of certain order دومین همایش تخصصی ریاضی دانشگاه پیام نور * ساری 1388
58 Cubic edge transitive graphs of order 12p2 دومین همایش تخصصی ریاضی دانشگاه پیام نور * ساری 1388
59 Revised Szeged index of graph operations اولين کنفرانس ايرانی روینظريه گراف شيمی دانشگاهشھيد رجايی * تهران 2010
59 Revised Szeged index of graph operations اولين کنفرانس ايرانی روینظريه گراف شيمی دانشگاهشھيد رجايی * تهران 2010
60 A new method for computing pi and Szeged index of extended bridge graph and its application in nanostructures Math.chem.comp * کرواسی 2011
61 Hill Cipher Algorithm يازدھمين کنفرانس آمار ايران دانشگاه علم و صنعت ايران * تهران 2012
62 Classifying Cubic Symmetric Graphs of Order 18p2 International Congress in Honour of Professor Hari M.Srivastava * بورسا(ترکیه) 2012
63 Classifying Cubic Symmetric Graphs of Order 18p International Congress in Honour of Professor Hari M.Srivastava * بورسا(ترکیه) 2012

 

طرحهاي پژوهشي انجام شده

ردیف عنوان طرح مجري همکار سال شروع سال خاتمه ميزان اعتبار مرجع تصويب (كارفرما)
1 حركت يكسان گروه‌هاي جايگشتي * 1378 1379 دانشگاه علم و صنعت ایران
2 بهبود کران گروههای جایگشتی با حرکت کراندار * 1379 1380 دانشگاه علم و صنعت ایران
3 گروه‌هاي جايگشتي غير انتقالي با حركت كراندار از درجه ماكسيمال * 1380 1381 دانشگاه علم و صنعت ایران
4 آموزش نوين رياضي و فناوري اطلاعات * 1380 1381 معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات، فناوري
5 گروه‌هاي جايگشتي غير انتقالي كه هر عضو غير هماني آن داراي حركت يكسان هستند * 1381 1382 دانشگاه علم و صنعت ایران
6 گرافهاي نرمال يال انتقالي از مرتبه متناهي (طرح تعاون تحقيقات بين دانشگاهي) * 1380 1383 دانشگاه علم وصنعت ايران ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
7 بررسي وضعيت آموزش رياضيات در مقطع متوسطه و روشهاي بهبود واصلاح آن * 1381 1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران
8 گروه‌هاي جايگشتي غير انتقالي از حركت مينمال * 1382 1383 دانشگاه علم وصنعت ايران
9 بررسي سبك مديريت مديران دانشگاه براساس تئوريX و Y مك گريگور و تاثير آن بر كارائي كاركنان * 1382 1385 دانشگاه علم و صنعت ایران
10 گراف هاي كيلي يال ـ انتقالي و نرمال * 1383 1384 دانشگاه علم و صنعت ایران
11 گراف‌هاي كيلي نرمال روي گروههاي دو وجهي * 1384 1385 دانشگاه علم و صنعت ایران
12 برسي نيازھاي دانش اموزان به كتاب ھاي اموزشي غير درسي * 1385 1386 وزارت آموزش و پرورش
13 گراف ھاي مكعبي نرمال * 1385 1386 مرکز تحقيقات رياضيات
14 بررسي كتب درسي * 1385 1386 وزارت آموزش و پرورش
15 گرافهاي كيلي نرمال روي بعضي از گروه هاي متناهي * 1386 1387 دانشگاه آزاد واحد تهرا ن جنوب
16 گرافهاي كيلي نرمال و نرمال يال -انتقالي روي بعضي از گروه هاي متناهي * 1386 1387 دانشگاه علم وصنعت ايران
17 گرافها و ابر گرافهاي كيلي نرمال گروههاي متناهي از مرتبه مشخص * 1386 1387 پژوھشكده دانشھاي بنيادي
18 گراف هاي كيلي نرمال يال انتقالي روي گروه هاي ابلي غيردوري * 1386 1387 دانشگاه پيام نور
19 عدد رنگي تيوگرافهاي خاص * 1387 1388 دانشگاه پيام نور
20 گراف هاي نيم متقارن مكعبي * 1387 1388 مرکز تحقيقات فيزيک نظری
21 گرافهاي كيلي نرمال و نرمال يال-انتقالي روي بعضي از گروه هاي متناهي * 1386 1387 دانشگاه علم و صنعت ایران
22 گرافهای مکعبی نیم متقارن از مرتبه معین * 1387 1388 دانشگاه آزاد واحد تهرا ن جنوب
23 گراف های نیم متقارن مکعبی از مرتبه مضربی از یک عدد اول * 1387 1388 دانشگاه علم و صنعت ایران
24 گراف ھای مکعبی يال انتقالی * 1388 1389 دانشگاه آزاد واحد تھرا ن جنوب
25 محاسبه انديس امگا در گراف ھا با استفاده از نظريه جبری گراف * 1388 1389 دانشگاه آزاد واحد کرج
26 گراف ھای نرمال يال انتقالی جھت دار * 1388 1389 دانشگاه آزاد واحد کرج
27 p ٢٦ گراف ھای متقارن مکعبی از مرتبه توانی از عدد اول * 1388 1389 مرکز تحقيقات فيزيک نظری
28 برچسب گذاری جادويی کامل گراف نردبانی * 1388 1389 موسسه آموزش عالی صنعتی قائم
29 گراف ھای کمان انتقالی از درجه ھای کوچک * 1389 1390 مرکز تحقيقات فيزيک نظری
30 گراف ھای يال انتقالی از مرتبه 18p^2 * 1389 1390 دانشگاه آزاد واحد تھرا ن جنوب
31 محاسبه برخی از انديس ھای توپولوژيک نانوکربن ھا * 1390 1391 دانشگاه آزاد واحد تھرا ن جنوب
32 چندجمله ای توپولوژيکی خروج از مرکز برخی ساختار ھای گراف ھای کاربردی * 1390 1391 دانشگاه آزاد واحد کرج

 

پايان نامه هاي دفاع شده

ردیف عنوان پايان نامه نام و نام خانوادگي دانشجو تاريخ دفاع ارشد دکترا پسا دكتري
1 گروه‌هاي جايگشتي با حركت كراندار و داراي حداكثر مدار محمد سعيدي 1379 *
2 گروه‌هاي جايگشتي متناهي با بزرگترين گروه آبلي خارج قسمتي بخيتار رجبي 1379 *
3 حركت و جدا سازي زير مجموعه‌هاي از نقاط تحت عملهاي گروه احمد محمودی 1379 *
4 حركت يكسان گروه‌هاي جايگشتي برات قربانزاده 1380 *
5 رده بندي زير مجموعه ‌هاي 2- شبه پايا مجيد علي مدد 1381 *
6 گروه‌هاي متناهي با كوچكترين نمايش جايگشتي صادق محمد مهدي قمي 1381 *
7 گراف هاي کیلی نرمال يال انتقالي متناهي محمد رضا سالاريان 1381 *
8 گرافهاي كيلي كمان انتقالي از ظرفيت حداكثر 4 روي گروه‌هاي آبلي محسن قاسمي 1382 *
9 حركت مينيمال گروه‌هاي جايگشتي محمود ابراهيمي 1383 *
10 گراف هاي كيلي نرمال از گروه‌هاي متناهي مرجان جمشيدي 1383 *
11 حركت يكسان گروه‌هاي جايگشتي غير انتقالي عليرضا رحيمي پور 1384 *
12 گراف هاي كيلي نرمال از ظرفيت 4 و از مرتبه p3 و كاربردهاي انها مهبد توانا 1385 *
13 گراف هاي كيلي جهت دار كمان انتقالي از مرتبه تواني از عدد اول غلام رضا پورقلي 1385 *
14 خانواده نامتناهي از گراف هاي كيلي منظم روي گروه‌هاي دوجهي با ظرفيت دلخواه جعفر اسدپور 1385 *
15 گراف هاي كيلي مكعبي روي گروه‌هاي دوجهي سحر بيات 1385 *
16 گراف‌هاي كيلي نرمال يال انتقالي علي اصغر طالبي رستمي 1385 *
17 گرافهای کیلی نرمال مکعبی روی گروههای ساده متناهی محمدمعين اولاد قباد 1386 *
18 گرافهای کیلی s- کمان انتقالی روی گروههای سادهمتناهی عقیل رضایی 1386 *
19 گرافهای نیم انتقالی از مرتبه pq رضا بيات 1386 *
20 دسته بندي گراف‌هاي كيلي نرمال روي گروه‌هاي دو وجهي محسن قاسمي 1386 *
21 گرافهای کیلی نرمال و کمان انتقالی روی گروههای آبلی از ظرفیت کوچک زهرا حیدری 1387 *
22 رده بندی گرافهای نیم متقارن از مرتبه خاص جمال سیف پناهی 1387 *
23 خانواده ای از گرافهای نیم متفارن مکعبی محمد کاظم حسینی پور 1387 *
24 حرکت و جداسازی زیرمجموعه ها از نقاط تحت عمل گروه مهدی رضایی 1387 *
25 گرافهاي مكعبي نيم متقارن از مرتبه 2p^2q لاله پورمختار 1388 *
26 ساختاري از گرافهاي مكعبي يال انتقالي غير راس انتقالي فهيمه رئيسي 1388 *
27 گرافهاي نرمال و نيم متقارن روي بعضي از گروه ها و اتومورفيسم طرح هاي بلوكي غلام رضا صفاکیش همدانی 1388 *
28 گرافهاي مکعبی نيم متقارن از مرتبه های خاص بی بی نعیمه اونق 1388 *
29 گراف ھای کيلی نرمال يال- انتقالی مھناز ولی پور 1389 *
30 گراف ھای کيلی جھت دار نرمال از گروھھای آبلی يوسف ايدی زاده 1389 *
31 رسول آراميان 1389 *
32 گراف ھای مکعبی متقارن از مرتبه 10p یا 10p^2 نگار کرمی ١٣٩٠ *
33 ابرگراف ھای s-کمان انتقالی مجيد حسنی دستجردی ١٣٩٠ *
34 گراف ھای يال انتقالی از مرتبه ھای خاص جواد ميرزاجانی ١٣٩٠ *
35 گرافهاي كيلي نيم انتقالي از مرتبه خاص محسن لشنی ١٣٩٠ *
36 مدل سازی رياضی در تعيين مجموعه ھا و چند جمله ای ھا ی احاطه کننده ، پوشش، استقلال ، جورسازی و برچسب گذاری گراف ھا سعيد محمديان ١٣٩٠ *
37 گراف ھای متقارن غير اوليه با بلو کھای دوری آسيه پورحسين ١٣٩١ *
38 گرا فھای يال اوليه و يال شبه اوليه حميده رشيدی ١٣٩١ *
39 طبقه بندی گراف ھای کمان انتقالی مونا امين رونده ١٣٩١ *
40 رده بندی گراف ھای مکعبی نيم متقارن از مرتبه 18p^2 عصمت جعفر پور لشکامی ١٣٩١ *
41 گروھھايی که به ھر زيرگروه نرمال آنھا يال انتقالی اند يا نيم منظم (يا نيم اوليه ) عليرضا رحيم نژاد ١٣٩١ *
42 حرکت گروھھای جايگشتی تحت عمل ھای گوناگون مهدی رضایی ١٣٩١ *

 

درسنامه

ردیف عنوان انتشارات
1 رياضيات عمومي 1 و2 و3 و مباني رياضيات دانشگاه علم و صنعت ايران
2 جبر1 – جبر 2 – جبر3 و جبر خطي دانشگاه علم و صنعت ايران
3 كاربرد‌هاي نظريه گراف ـ نظريه جبري گراف ـ نظريه اعداد دانشگاه علم و صنعت ايران
4 گروه‌هاي جايگشتي ـ گروه‌هاي خطي ـ گروه‌هاي متناهي دانشگاه علم و صنعت ايران
5 آموزش رياضي 1 ـ آموزش رياضي2 ـ تاريخ علم ـ فلسفه علم دانشگاه علم و صنعت ايران
6 ریاضیات گسسته دانشگاه علم و صنعت ايران
7 نظریه کدگذاری دانشگاه علم و صنعت ايران