به وب سایت شخصی دکتر جذبی استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران خوش آمدید. English
استاديار دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران
عضو هيات علمی، دانشکده رياضی دانشگاه علم و صنعت ايران از 1353 تاکنون
نشانی : تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام، خيابان دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت ايـران،
کد پستی ١٦٨٤٦١٣١١٤، دانشکده رياضی ● تلفن: ٧٣٢٢٥٤٢٤-٠٢١ ● پست الکترونیکی: jazbi@iust.ac.ir

تحصیلات دانشگاهی و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

● تحصيلات دانشگاهی

▫ دکترای رياضی کاربردی، رشته تحصيلی رياضی کاربردی، محل تحصيل دانشگاه کارديف انگلستان، تاريــــخ اخذ: ۱۳۷۲
▫ فوق ليسانس رياضی، رشته تحصيلی رياضی محض، محل تحصيل دانشگاه تربیت معلم تهران، ايران، تاريخ اخذ: ۱۳٥٣
▫ ليســانس رياضی، رشته تحصيلی رياضی محض، محل تحصيــل دانشگاه تربیت معلم تهران، ايران، تـاريـــخ اخذ: ۱۳٥۱

● زمينه های تخصصی وتحقيقاتی

▫ آناليز عددی (معادلات با مشتقات جزئی)
▫ کاربرد رياضی در فيزيک نجوم، فیزیک و پزشکی

سوابق پژوهشی

● کتب منتشر شده

تالیف:

ترجمه:

● مقالات منتشر شده در مجلات بين المللی (ISI,ISC)

● A. Shidfar, B. Jazbi, M. Alinejadmofrad, Inverse estimation of the pulse parameters of a time-varying laser pulse to obtain desired temperature at the material surface, Optics & Laser Technology, Volume 44, Issue 6, September 2012, Pages 1675-1680.

● B. Jazbi , M. Djalavand and M. Garshsbi, A Numerical Algorithm based on Adomian Decomposition and Product Integration Methods to solve a class of Nonlinear Weakly Singular Integral Equations International Journal of Nonlinear Science, Vol.11(2011) No.3,pp.353-357.

● B. Jazbi, M. Moini, On the numerical of one dimension schrodinger equation with boundary conditions involving fractional differential operators, International Journal of Industrial Engineering & production Research, 2008, Published in International University of Science and Technology. Vol. 19, No. 5-2(2008) 21-26.

● B. Jazbi, M. Moin, The variational iteration method for solving linear and nonlinear schrodinger equations, Mashhad Research journal of Mathematical Science, 2009, Published at Ferdosi University of Mashhad Iran. Vol. 3 No. 2 (2008) 13-19.

● B. Jazbi, M.Moini, Application of He’s homotopy pertubation method for schrodinger equation, Iranian Journal of Math. Sci. and Informatics, 2008, Published at Tarbiat Modares University, Iran. Vol. 2 No. 1 (2008) 43-51.

● B. Jazbi, N. C. Wickramasinghe, Extinction properties of infinity long graphite cylinder, Astrophys. Space Science Journal, 1991.

● N. C. Wickramasinghe, B. Jazbi and F. Holye, The extinction of starlight revisited, Astrophys. Space Science Journal, 1991.

● B. Jazbi,F. Holye and N. C. Wickramasinghe, Electromagnetic properties of ice-coated iron wiskers, Astrophys. Space Science Journal, 1991.

● B. Jazbi, N. C. Wickramasinghe, Scattering by low refrective index dielectric spheres and cylinders compared with rigorous calculations for hollow particles, Astrophys. Space Science Journal, 1991.

● مقالات منتشر شده در کنفرانس های بين المللی داخلی و خارجی

● B. Jazbi, M. Jalalvand, Numerical method for the nonlinear Voltera integral Equations using Product Integration Equations Method
٢٤امين کنفرانس بين المللی رياضی ترکيه، تير 1390

● B. Jazbi, and M. Alinejadmofrad, Estimation of a nonlinear source term for an inverse parabolic problem by conjugate gradient method
٤٢امين کنفرانس بين المللی رياضی ايران، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، شهريور 1390

● B. Jazbi, M. Djalalvand, Heat Flux Extimation in a Cylinder With the Conjugate Gradient Method
٣٩امين کنفرانس بين المللی رياضی ايران، کرمان، مرداد 1387

● B. Jazbi, M. Moini, A finite element method for the schrodinger equation on unbounded domain
٣٩امين کنفرانس بين المللی رياضی ايران، کرمان، مرداد 1387

● B. Jazbi, M. Moini, The collocation method for the one dimensional time dependent Schrodinger equation
٣٧امين کنفرانس بين المللی رياضی ايران، تبريز، شهريور 1385

● B. Jazbi, M. Moini, Finite difference method for solving Sine-Gordon equation
٣٦امين کنفرانس بين المللی رياضی ايران، يزد، شهريور 1384

● پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

1- حل معادلات چند بعدی معکوس انتقال حرارت
2- حل مسئله مسیر یابی وسایل نقلیه با استفاده از الگورتیم ژنتیک
3- انتخاب اولویت بندی سبد های پروژه به کمک مدلهای ریاضی
4- مسائل مقدار ویژه معکوس
5- حل مسئله ارتعاش طولی نازک
6- حل عددی معادلات دیفرانسیل مختل منفرد مرزی با استفاده از اسپلاین نمایی
7- روشهای انتگرالگیری مکانیکی و برونیابی روشها برای معادلات انتگرال آبل اول
8- مقایسه روشهای نیمه معکوس هی و تجزیه آدومیان در حل معادله غیر معادله غیر خطی شرودینگر
9- روش تکراری AOR پیش شرط ساز شده برای سیستم های خطی
10- حل عددی معادلات انتگرالی با استفاده از موجک
11- حل عددی معادلات انتگرال منفرد کشی
12- حل دستگاه معادلات کلاین گوردن شرودینگر با استفاده از توابع پایه شعاعی و روش تجزیه آدومیان و مقایسه نتایج
13- کاربرد معادله انتگرال در ارتباط با بازسازی تصویر
14- شبیه سازی عددی مسائل انتشار موج مرتبط با معادله شرودینگر
15- درونیابی سطوح برای تصاویر پزشکی
16- حل معادله شرودینگر یک بعدی وابسته به زمان روی دامنه بی کران
17- حل عددی معادله انتگرالی ولترای نوع دوم با هسته منفرد ضعیف

● پروژه های تحقیقاتی

1- تهیه نرم افزار محاسبه توابع بسل با متغیر مختلط
2- حل معادله ساین- گوردن به روش تفاضلات متناهی
3- حل معادله شرودینگر یک بعدی
4- حل معادله شرودینگر یک بعدی به روش هم محلی
5- بررسی در حل معدله کلاین- گوردن شرودینگر
6- حل عددی معادله انتگرال ولترا با هسته منفرد ضعیف

سوابق تدريس

▫ ريــاضی عمومــی 1، دانشکـــــده ريــاضـــی دانشگـــاه علم و صنعت
▫ ريـاضی عمومــی 2، دانـشکــــده رياضی دانشگاه علم و صتعت ايران
▫ معادلات ديفرانسيل، دانشکده رياضی دانشگاه علم وصنـــعت ايـــران
▫ ريــاضی مهنــدسی، دانشکــده رياضی دانشکاه علم و صنعت ايـــران
▫ رياضی عالی مهندسی، دانشکده عمران دانشکاه علم و صنعت ايران

کلاس ها

ریاضی عمومی ۲ توضیحات: ۳ واحد - دانشکده ریاضی - دانشگاه علم وصنعت ايران
ریاضی مهندسی توضیحات: ۳ واحد - دانشکده ریاضی - دانشگاه علم وصنعت ايران