ریاضی عمومی دو

زمان کلاس درس: یکشنبه و سه شنبه، 13 تا 14:30

مکان کلاس درس: اطاق 101 واقع در طبقه اول دانشکده ریاضی

استاد حل تمرین:

زمان کلاس حل تمرین: یکشنبه و سه شنبه 10 الی 11:30

مکان کلاس حل تمرین:

سرفصلهای مصوب درس

منابع :

1.    حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد 2 - مهدی نجفی خواه

2.   Tom Apostol - Calculus Vol 2 John Wiely and Sons 1969.

3.   W. Kaplan Advanced calculus - Addison Wesley 2002.

4.   L. Loomis and S. Sternberg - Advanced calculus Addison Wesley 2000.

 

زمان بندی هر قسمت از درس :

مدت زمان تدریس - بر حسب جلسه

عنوان فصل

فصل

2

هندسه تحلیلی

1

2

جبرخطی

2

2

توابع برداری

3

2

حد و پیوستگی توابع چند متغیره

4

7

مشتق و کاربردهایش

5

6

انتگرال دو گانه

6

4

انتگرال سه گانه

7

2

انتگرال خط

8

3

انتگرال سطح

9

 

ارزش دهی :

       تمرین : 3 نمره

       میان ترم : 8 نمره

       پایان ترم : 9 نمره

 

قوانین آموزشی مرتبط با این درس :

       امتحان میان ترم به شکل حذفی و تا پایان قسمت 5 برگزار می‌گردد.

       حضور دانشجویان در کلاس درس و نیز کلاس حل تمرین اجباری است.

       عدم حضور دانشجویان در کلاسهای تمرین (به تشخیص استاد تمرین) موجب صفر شدن سه نمره تمرین دانشجو می‌شود.

       احتمالا سه کوئیز توسط استاد تمرین برگزار می‌شود

       در هر جلسه تمریناتی به عنوان تکلیف به دانشجو داده می شود که بایستی انجام شده و تحویل استاد تمرین گردد.

 

محتوای جلسات ترم دوم 98-1397

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

جلسه 11

جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14

جلسه 15

جلسه 16

جلسه 17

جلسه 18

جلسه 19

جلسه 20

جلسه 21

جلسه 22

جلسه 23

جلسه 24

جلسه 25

جلسه 26

جلسه 27

جلسه 28

 

آشنایی با نرم افزار میپل و استفاده از آن در ریاضی عمومی 2