دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده ریاضی

آخرین اصلاح : اول مهر 1387

مبانی هندسه

سرفصل مصوب درس

مدرس :

 

دکتر مهدی نجفی خواه

منابع :

         M. Berger - Geometry I - Springer - UTM - 1987 - Corrected fourth printing - 2009.

         M. Berger - Geometry II - Springer - UTM - 1987 - Corrected fourth printing - 2009.

         G. Jennings - Modern geometry with applications - Springer - UTM - 1994.

         H.W. Guggenheimer - Plane geometry and its groups - Holden-Day - 1967.

         م.ل. گرینبرگ، هندسه های اقلیدسی و نا اقلیدسی، مرکز نشر دانشگاهی، ترجمه م.ه. شفیعیها، 1386. ترجمه از منبع

         M. J. Greenberg - Euclidean and Non-Euclidean Geometries: Development and History - 3rd ed. - W. H. Freeman and company - 1993.

         میلمن ر.س.، پارکر ج.د.، هندسه: روشی متری همراه با مدلها، اسپرینگر، 1991. ترجمه مهدی نجفی خواه. ترجمه از مرجع

         R.S. Millman and D.G. Parker - Geometry: A Metric Approach with Models - UTM - Springer - 1991.

         ممقانی م.ه.، ابراهیمی م.م.، مبانی هندسه، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1386، (در دو جلد). ترجمه و تالیف از مرجع

         P.J. Ryan - Euclidean and Non-Euclidean Geometry: An Analytical Approach - Cambridge University Press - 1986.

ارزش دهی :

تمرین : 3 نمره

میان ترم : 6 نمره - حذفی

پایان ترم : 11 نمره