دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده ریاضی

مبانی ریاضیات

منابع:

1.      ش.ت.لین و ی.ف.لین - نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن ترجمه ع. رسولیان مرکز نشر دانشگاهی

2.      ا. استیوارت و د. تال مبانی ریاضیات ترجمه م.م.ابراهیمی مرکز نشر دانشگاهی.

3.     K. Devlin - The joy of sets : Fundamentals of contemporary set theory - UTM - Springer - 1993.

4.     H.B. Enderton - Elements of set theory Academic Press 1977.

5.     P.R. Halmos - Naive Set theory - Springer 1960.

6.     T. Jech - Set theory - Springer - 2003.

7.     

زمان بندی هر قسمت از درس :

مدت زمان تدریس - بر حسب جلسه

عنوان فصل

فصل

2

منطق مقدماتی

1

2

مفهوم مجموعه

2

2

رابطه و تابع

3

2

جبر بول و کاربردهای آن

4

3

مجموعه های شمارای نامتناهی و ناشمارا

5

3

اعداد اصلی و حساب اعداد اصلی

6

2

اصل انتخاب و برخی از صورتهای هم ارز آن

7

2

اعداد ترتیبی و حساب ترتیبی

8

 

ارزش دهی :

bullet

تمرین : 3 نمره

bullet

میان ترم : 6 نمره

bullet

پایان ترم : 11 نمره

قوانین آموزشی مرتبط با این درس :

1.      امتحان میان ترم به شکل حذفی و تا پایان قسمت 3 برگزار می گردد.

2.      عدم حضور دانشجویان در 4 جلسه از کلاسها موجب محرومیت از امتحان می شود.

3.      در هر جلسه تمریناتی به عنوان تکلیف به دانشجو داده می شود که بایستی دانشجو آنها را انجام شده و تحویل استاد دهد.