معادلات دیفرانسیل معمولی

زمان کلاس : 15 تا 17 دو شنبه و چهار شنبه هر هفته

مکان : اطاق 102 دانشکده ریاضی

ساعت رفع اشکال : شنبه ها 13 تا 15

حل تمرین : شنبه 13 تا 15 (خانم مونا امین، اطاق 202) و چهار شنبه 13 تا 15 (خانم آسیه پورحسین، اطاق 101) هر هفته

منابع:

        Boyce and DiPrima - Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems - 9th Edition 2010.

        Blanchard et al - Differential Equations Third Edition - 2006.

        Kiselev et al Ordinary Differential Equations 1976 Mir Pub. Com., Moscow.

کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی، تالیف مهدی نجفی خواه (در حال تکمیل)

فصل اول :: معادلات دیفرانسیل مرتبه اول :: به شکل PDF

فصل دوم :: معادلات دیفرانسیل مرتبه بالا :: به شکل PDF

فصل سوم :: تبدیلات لاپلاس :: به شکل PDF

فصل چهارم :: حل معادلات دیفرانسیل بکمک سریها :: به شکل PDF

فصل پنجم :: دستگاه معادلات دیفرانسیل :: به شکل PDF

کل کتاب :: PDF

برگشت به سایت دکتر نجفی خواه