محمود  فتحي

 

 

 

 
 


 

                    

English

دانشکده کامپيوتر

دانشگاه علم و صنعت ايران

 

 

 

          

Description: C:\Users\Vaio\Downloads\conferences\conferences\images\fathyp.jpg

محمود فتحي
دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران

 

               

اطلاعات تماس
                معرفي
                تحصيلات
            
علاقه مندي ها
               
سوابق تدريس
               
فعاليت هاي آکادميک
               
فعاليت هاي برگزيده
              تاليفات
                دانشجويان دکتري


 


 

 

اطلاعات تماس

آدرس پستي
ايران، تهران، نارمک، ميدان رسالت، خيابان هنگام
دانشکده مهندسي کامپيوتر
، دانشگاه علم و صنعت ايران
 16846-13114
ايميل
mahfathy@iust.ac.ir
mahfathy@yahoo.com
 (+98-21) 73225308 
شماره تلفن
 +98-21-73228307  فکس

 

 

Affiliations

Description: C:\Users\Vaio\Downloads\conferences\conferences\images\hpcl_logo01.jpgDescription: C:\Users\Vaio\Downloads\conferences\conferences\images_ryerson.jpgDescription: C:\Users\Vaio\Downloads\conferences\conferences\ipm.jpg

 


Description: C:\Users\Vaio\Downloads\conferences\conferences\wcrg.jpg

Description: C:\Users\Vaio\Downloads\conferences\conferences\images\iust_fa.jpg

 

 

 

معرفي

   دکتر محمود فتحي مدرک کارشناسي خود را در رشتهي مهندسي برق - الکترونيک در سال 1363 از دانشگاه علم و صنعت ايران گرفته است، و سپس در سال 1366 مدرک کارشناسي ارشد را در گرايش معماري سيستم­هاي کامپيوتري از دانشگاه برادفورد انگلستان، برادفورد غربی و دکترا را از دانشگاه منچستر انگلستان - موسسهي علوم و فنآوري در سال 1370 در حوزهي معماري کامپيوتر سيستمهاي پردازش تصوير گرفته است.
از سال 1370 تا کنون وي به عنوان هيئت علمي در دانشگاه علم و صنعت ايران مشغول است و در حال حاضر دانشيار دانشکده
ي مهندسي کامپيوتر است. علامهمندیهاي تحقيقاتي وي شامل کيفيت سرويس در شبکههاي کامپيوتري، شامل انتقال ويديو و تصوير در اينترنت، کاربردهاي شبکههاي تک منظوره بين خودرويي در سيستمهاي حمل و نقل هوشمند و پردازش تصوير بلادرنگ بخصوص در کاربردهاي ترافيکي است.

 

تحصيلات

 کارشناسي: مهندسي الکترونيک-  دانشگاه علم و صنعت ايران 1363
کارشناسي ارشد: مهندسي ريزپردازندهها-  دانشگاه برادفورد -انگليس1367
دکترا: پردازش تصوير و طراحي پردازنده-  دانشگاه منچستر موسسه علوم و فن آوري-  انگلستان 1370
    

 

علاقه مندي ها

·         مدلسازي سخت افزار

·         شبکههاي کامپيوتري

·         زيست سنجي امن

·         سيستمهاي هوشمند ترافيک

·         پردازش توزيع شدهي ويديو و تصوير

·         شبکههاي بين خودرويي

·         ريانش موازي، توزيعشده و ابري

·         فناوري اطلاعات سبز

·         محاسبات زيستي و زيست انفورماتيک

 

 

سوابق تدريس

دروس کارشناسي

·         معماري کامپيوتر

دروس کارشناسي ارشد و دکتري

·         شبکه هاي کامپيوتري پرسرعت

·         مباحث پيشرفته در معماري کامپيوتر   

·         طراحي شبکه هاي کامپيوتري

·         معماري کامپيوتر پيشرفته

·         شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته

·         مدلسازي سخت افزار

·         پردازش تصوير

 

فعاليت هاي آکادميک

  1. عضو  تحريريه مجله مهندسي  Hindawi publication، 2012.

2.      پژوهشگر ارشد دانشگاه رايرسون- کانادا، 2011 تا کنون

3.      مدير گروه فن آوري اطلاعات شبکه- 2011 تا کنون.

4.      عضو هيئت تحريريه مجله  Hindawi publication - Scientific World journal 

5.      رئيس کميته علمي هفدمين کنفرانس بين المللي بينايي ماشين و پردازش تصوير، 2011.

6.      عضو هيئت مديره ي انجمن پردازش تصوير و بينايي ايران- 2011 تا کنون

7.      مديرگروه امنيت در فنآوري اطلاعات در دانشگاه علم و صنعت - 2009 تا کنون

8.      مديرگروه سخت افزار دانشگاه علم و صنعت ايران - 2003 تا 2009

9.      تائيديه از شوري مهندسي حرفه اي کانادا، 2002

10.  عضو کميته علمي گروه علوم کامپيوتر، موسسهي فيزيک نظري - 2002 تا کنون

11.  عضو گروه هيئت تحريرهي مجلهي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - 1999 تا کنون

12.  عضو هئت تحريرهي مجلهي علوم و مهندسي انجمن کامپيوتر ايران - 1998 تا کنون

13.  عضو کميتهي علمي کنفرانسهاي سالانهي انجمن کامپيوتر ايران

14.  عضو کميتهي علمي توليد سرفصلهاي دروس مهندسي کامپيوتر براي دانشگاههاي ايران - 1993 تا کنون

15.  مدير تحصيلات تکميلي در دانشکدهي مهندسي کامپيوتر، دانشگاه علم و صنعت ايران - 1992 تا 2000

16.  عضو هيئت موسس انجمن کامپيوتر ايران - 1993 - کنون

17.   هيئت مديره ي انجمن کامپيوتر ايران - 1994 - 2002

18.  دبير اولين کنفرانس توليدات کامپيوتري در ايران - 1998

19.  دبير سومين کنفرانس بين المللي کامپيوتر انجمن کامپيوتر ايران - 1997

20.  عضو هيئت موسس انجمن پردازش تصوير و بينايي ماشين ايران

21.  عضو کميته علمي کنفرانس هاي انجمن پردازش تصوير و بينايي ماشين ايران

 

 

 

فعالايت هاي برگزيده

1.      استاد نمونه سال در تحقيقات، دانشکده مهندسي کامپيوتر - دانشگاه علم و صنعت ايران - 2011-2010

2.      مقاله برتر , Z Zeinalpor, M Fathy, M Jahed Motlagh "Semantic Video relations in Video segments" 3rd Broadcast Engineering conference, Tehran, Iran 19-23 Dec 2009

3.      بهترين کتاب در نهمين رقابت فصلي, M Fathy, F Mehryari "Grid Computing", وزارت فرهنگ - 2009

4.      استاد نمونه سال در تحقيقات، دانشکده مهندسي کامپيوتر - دانشگاه علم و صنعت ايران - 2008-2009

5.      استاد نمونه سال در تحقيقات، دانشکده مهندسي کامپيوتر - دانشگاه علم و صنعت ايران - 2007-2008

6.      مقاله برتر در Traffic Engineering and published in Traffic Engineering journal, Arash Jalalian, Mahmood Fathy "Review of pedestrian detection and collision avoidance " 7th conference of traffic and transportation 2007

7.      مقاله برتر در First Iranian conference on Mechatronics Engineering, Iradj Moghaddas, M Fathy, "Design and implementation of a real-time stereo system based on DSP processors " First Iranian conference on Mechatronics Engineering (ICME 2003), May 2003 Ghazvin, Iran 2003

8.      استاد نمونه سال در تحقيقات، دانشکده مهندسي کامپيوتر - دانشگاه علم و صنعت ايران - 2002-2001

9.      مقاله برتر در 4th conference on Traffic Engineering , M. Fathy, H. Nasehi "Accurate Vehicle detection using image textures", fourth traffic conference of Iran, Feb 1999

10.  فارغ التحصيل ممتاز دوره کارشناسي- دانشگاه علم و صنعت ايران - 1363

 

تاليفات</

    کتاب ها

1.      يک فصل از کتاب شبکه هاي بي سيم موردي، صفحه: 378-329، 2012، By Taylor & Francis Group.

2.      اصول محاسبات گريد - نوآوران - 2009

3.      طراحي مدارات پرتراکم ديجيتال - شيخ بهايي - 2007

4.      انتقال داده و شبکه هاي کامپيوتري - 2004

5.      مسايل حل شده در شبکه هاي کامپيوتري - گشترش علوم پايه - 2003

6.      طراحي CMOS مدارات پرتراکم - مرکز انتشارات دانشگاه - 2202 - ترجمه

 

 

    Journal Papers

1.      E Adeli, M Fathy, "Distributed matrix completion for large-scale multi-labelclassification" accepted in International journal of Intelligent Data Analysis 2013

2.      M Fathy, S Gholamalitabar, K Rahemifar,”Improving QOS in VANET using MPLS, ,”Impact of mobility on performance of P2P content discovery protocol over MANET,”Procedia computer science journal 10(2012) 642-649 published by Elsevier

3.      M Fathy, K Raahemifar, H Babaei, M Romoozi, R berengi,”Impact of mobility on performance of P2P content discovery protocol over MANET,”Procedia computer science journal 10(2012) 642-649 published by Elsevier

4.      H Babaei, M Fathy, R berangi, m Roomozi,”The impact of mobility models on the performance of P2P content discovery protocols over mobile ad hoc networks”, Peer-to Peer networking and applications , vol 5, nimber 4, dec 2012, springer

5.      M amintoosi, M Fathy, N Mozayani”, A Fast image registration approach based on SIFT key-points applied to super-resolution”, The imaging science journal, Vol 60, 2012

6.      E Emami, M Fathy,”A visual tracking algorithm based on CamShift and motion segmentation”, ”, International Journal of information & communication technology research, Vol 4- Number 3- June 2012, pp 99-106

7.      H. Ghaffarian, M Fathy, M soryani,”Vehicular ad hoc networks enabled traffic controller for removing traffic lights in isolated intersections based on integer linear programming”, IET intelligent transportation system, 2012, vol 6 iss 2, pp. 115-123

8.      H. Ghaffarian, M soryani, M Fathy,”Planning VANET infrastructures to improved safethy awareness in curved roads”, International journal of Zheijang university-science C, 2012, 13(12) PP 918-928

9.      M Mohammadi, M Soryani, M Fathy,”A probabilistic approach for video stabilization in compressed domain”’The imaging science journal, 2012

10.  F. Pirmohammadi, M Fathy, H Ghaffarian,”TCP and UDP Fairness in Vahicular ad hoc networks”, International journal of emerging technology and advanced engineering, ISSN 2250-2459, Vol 2, Issue 6, June 2012

11.  M. Sayadi, M Fathy, L Mahaki, Improving the quality of service in the VANET by detecting and removing unused messages”, International Journal of information & communication technology research, Vol 4- Number 3- June 2012, PP 107-112

12.  R shamsaei, M fathy, A, Masoudi-Nejad,”Extracting a cancer model by enhanced at colony optimization algorithm”, Accepted in International Journal, data mining and Bio informatics,2013

13.  M Farhangi, M soryani, M Fathy,” Improvement the BAG of words image representation using spatial information”, Advances in computing &information technology, Springer 2013, PP 681-690

14.  M Sigari, M. Fathy, M Soryani,”A driver face monitoring system for fatigue and distraction detection”, International Journal of Vehicular Technology, Hindawi, Vol 2013, ISSN 1687-5702

15.  Mohammad Shahverdy , Mahmood Fathy, Saleh Yousefi, New Scheduling algorithm for Vehicle to road-sidedata distribution in city environments, sciencesarchive, volume 65, May 2012.

16.  M. Amintoosi, M. Fathy, N. Mozayani, Video enhancement through image registration based on structural similarity, The imaging science journal, Vol 59, 2011

17.  M. Barshan, M. Fathy, S. Yousefi, Improving the availability of P2P-based network management systems by provisioning fault tolerance property, Journal of Super computing, Springer, Publishe online 15 July 2011.

18.  E. Adeli, M. Fathy, F. Zargari, Model-Based Human Gait Tracking, 3D Reconstruction And Recognition In Uncalibrated Monocular Video, The Imaging Science Journal, 2011.

19.  A. Amiri, M. Fathy, Video shot boundary detection using generalized eigenvalue decomposition and Gaussian Transition Detection, Computing and Informatics, Vol 30, 2011, 595-619

20.  M. J. Fadaeieslam, M. Soryani, M. Fathy, Efficient key frames selection for panorama generation from video, Journal of Electronic Imaging, Vol. 20, No. 2, Apr–Jun 2011.

21.  A. Didandeh, N. Mirbakhsh, A. Amiri, M. Fathy, AVLR-EBP: A Variable Step Size Approach to Speed-up the Convergence of Error Back-Propagation Algorithm, Neural Processing Letters, Vol. 3, No. 2, 2011, pp. 201-214.

22.  H. Sabaghian-Bidgoli, A. R. Ashrafi, and M. Fathy, Study of IPR Fullerenes by PI Index, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, Vol. 8, 1259–1263, 2011.

23.  S. Lagzian, M. Fathy, M. Soryani, A New Robust Watermarking Scheme Based On RDWT-SVD, International Journal of Intelligent Information Processing, Vol. 2, No. 1, 2011, pp. 22-29.

24.  Ali Vashaee, Mahmood fathi, Reza Berangi, Human Recognition with Features Inspired from Biological Vision, International Journal of Advancements in Computing Technology, Volume 3, Number 2, March 2011.

25.  L. Momeni, A. Rezazadeh, M. Fathy, Performance Evaluation of Improved Routing Algorithm for Irregular Network-on-Chip, International Journal of Computer Science and Informfation Security, Vol. 9, No. 2, 2011, pp. 253-259.

26.  Milad Rabiei, Reza Barangi and Mahmoud Fathy, Delay Performance of Voice Call Continuity (VCC) for Circuit-Switched to Packet-Switched Domain Transfer, Springer, pp: 380-387, 2011.

27.  Alireza Amirshahi, Mahmood Fathi, Morteza Romoozi and Mohammad Assarian, A Fuzzy Realistic Mobility Model for VANET, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 8, Issue 5, No 3, September 2011

28.  Mohammad Shahverdy, Misagh Behnami and Mahmood Fathy, A New Paradigm for Load Balancing in WMNs, International Journal of Networks (IJCN), Volume (3): Issue : 2011.

29.  Z. Zeinalpou-Tabrizi, F. Asdaghi, M. Fathy, M. R. Jahed-Motlagh, Gradual shot boundary detection and classification based on fractal analysis, World accademy of science, Engineering and Technology, 68, 2010.

30.  R. Shamsaee, M. Fathy, A. Masoudinejad, The Integration and Reduction of Microarray Gene Expressions Using an Information Theory Approach, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering (IJCCE), Vol. 29, No. 4, 2010.

31.  Ouldooz Baghban Karimi, M Fathy , Adaptive end to end QOS for multimedia over heterogeneous wireless network , Computer and electrical Engineering, Vol. 36, No. 1, 2010, PP.45-55.

32.  E. Ahvar, M. Fathy, BEAR: A Balanced Energy-Aware Routing Protocol for Wireless Sensor Networks, Wireless Sensor Network, No. 2, 2010, pp. 793-800.

33.  M. J Sayadi, M. Fathy, A New Approach in Packet Scheduling in the VANET, Int. Journal of Ad-Hoc, Sensor & Ubiquitous Computing, Vol. 1, No. 3, 2010, pp. 122-128.

34.  M. Fathy, A. Sadri, A Low Cost Algorithm for Expected Goal Events Detection in Broadcast Soccer Video, International Journal of Digital Content Technology and Its Application, Vol. 4, No. 8, 2010, pp. 118-125.

35.  Z. Zeinalpour-Tabrizi, A.F. Aminian-Modarres, M. Fathy, M.R. Jahed Motlagh, Fractal Based Video Shot Cut/Fade Detection and Classification, LNCS 6335, 2010, Springer-Verlog,pp. 128-137, Best paper awarded.

36.  M.Shahverdi, M. Fathy, S. Yousefi, Scheduling Algorithm for Vehicle to Road-Side Data Distribution, Springer CCIS 66, 2010, pp. 22-30.

37.  R. Soleimanzadeh, B. Farahani, M. Fathy, Improved Dynamic K-Coverage Algorithms in Mobile Sensor Networks, Wireless Sensor Network, No. 2, 2010, pp. 784-792.

38.  A. Amiri, M. Fathy, Hierarchical Key frame-based Video Summarization Using QR-Decomposition and Modified k-Means Clustering, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing,2010, 16 pages.

39.  Amiri, M. Fathy, Video Shot Boundary Detection Using QR Decomposition and Guassian Transition Detection, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing,2009, pp. 1-12.

40.  Seyyed mohamad Sadat Hoseini, M Fathy, M Vaziri , Controlling longitudinal safe distance between vehicles , Promet- traffic and transportation, Vol 21, 2009, No 5 PP.303-310

41.  S Lakani, M Fathy, H Ghaffarian , A New approach to improve the efficiency of distributed scheduling in IEEE 802.16 Mesh network , International journal of recent trends in Engineering Vol 1. No 1. May 2009, Academy publisher

42.  Bahareh Farahani, H Gaffarian, M Fathy , A Fuzzy based priority approach in mobile sensor network coverage , International journal of recent trends in Engineering Vol 2. No 1. May 2009, Academy publisher

43.  A Amiri, M Fathy , video shot boundary detection using generalized eigenvalue decomposition , LNCS 5593 PP.789-799 Springer-Verlog , 2009

44.  A Amiri, M Fathy , video shot boundary detection using QR decomposition and Gaussian transition detection , Eurasip advances in signal processing

45.  Ouldooz Baghban Karimi, M Fathy , Adaptive end to end QOS for multimedia over heterogeneous wireless network , Computer and electrical Engineering 36 (2010) PP.45-55

46.  M Barshan, M Fathy, Saleh yousefi , Fault tolerant Architecture for Peer to Peer network management systems , LNCS 5764 pp.241-252 Springer Verlag , 2009

47.  F Safaei, A Khansari, M Fathy, M ould Khaoua , Adaptive wormhole routing in Tori with faults: A mathematical approach , simulation and modelling practice and theory 17 (2009) PP. 1468-1484

48.  M Armaghan, M Fathy, S Yousefi , Improving the performance of beacon safety message dissemination in vehicular adhoc network using kalman filter estimation , LNCS FGCN/Acn PP.74-82, springer Verlag , 2009

49.  Z Zohor Saadat, S Yousefi, M Fathy , Active worm propagation in hierachical Peer to Peer network managemet system, Modelling and analysis , LNCS FGCN/Acn PP.56-64, springer Verlag , 2009

50.  M shahverdi, M Fathy, S Yousefi , Scheduling algorithm for vehicle to road side data distribution , LNCS ICHCC-ICTMf, Springer Verlag , 2009

51.  M Amintoosi, M Fathy, N Mozaini , Precise image registration with structural similarity error measurement applied to superresolution , Eurasip journal in advances in signal processing, Vol 2009, 7pages

52.  A Amiri M Fathy, Atusa Naseri , A novel video retrieval system using GED-based similarity measure , International journal of signal processing, image processing and pattern recognition, Vol 2 No. 3 September 2009

53.  M Fathy, M Barshan, S Yousefi , A fault tolerant Peer to Peer Network management system , International journal on information and communication technology, vol 1 No 4 PP. 117-

54.  V Sadatpour M Fathy,... , Scheduling algorithms for beacon safety message dissemination in vehicular ad hoc network , LNCS FGCN/Acn PP.133-140, springer Verlag , 2009

55.  M Ramoozi, H Babaei, M Fathy , A Cluster based mobility model for intelligent nodes , LNCS 5592 PP.565-579 Springer verlag, 2009

56.  H Sabaghian, G Vakili Nejad, Mahmood Fathy , A Taxonomy and parametric presentation of caped single wall carbon Nanotubes , International Journal Chem. Model. No3

57.  A Rezazadeh, M Fathy, L Momeni , Performance evaluation of wormhole routed algorithm for irregular mesh Noc Interconnect , LNCS 5935 PP. 365-375, Springer verlag , 2009

58.  A RezaZadeh, M Fathy , Throughput consideration of fault tolerant routing in Network on Chip , LNCS Ic3 PP.81-92 springer verlag , 2009

59.  S. Yousefi, E Altman, R El-Azouzi, M Fathy , Improving Connectivity in vehicular ad hoc networks: An Analytical study , Computer Communications 31(2008) 1653-1659

60.  Ouldooz Baghban Karimi, Saleh Yousefi, Mahmood Fathy , Availability in peer to peer management networks , Springer Verlag Berlin Heidelberg , 2008

61.  Alireza haghshenas, Mahmood Fathy, maryam Mokhtari , Polyhedral GPU accelerated shape from silhouette , Springer verlag berlin heidelberg March 2008

62.  Mohammad reza Effatparvar, Mahmood Fathy , Improving of on demand multicast routing protocol in adhoc networks to acieve good scability and reliability , Springer Verlag Berlin Heidelberg , 2008

63.  Saleh Yousefi, Mahmood Fathy , Metrics for performance evaluation of safety applications in vehicular ad hoc network , Transport :2008 23 (4):PP:291 -298

64.  Saeeid Montazeri, Mahmood Fathy and Reza Berangi , An adaptive fair-distributed scheduling algorithm for guarantee Qos for both VBR and CBR video traffic , Eurasip journal on advances in signal processing 2008

65.  Saleh Yousefi, Eitan Altman, Mahmood Fathy and Rachid El-azouzi , Analytical model for connectivity in vehicular ad hoc networks , IEEE transactions on vehicular technology VOL.57 NO. 6 Nov 2008

66.  Saleh Yousefi, Fathy Mahmood, Benslimane Abderahim , non-uniform trafficPerformance of beacon safety message dissemination in vehicular ad hoc networks , Journal of zhejiang university science 8(12):1990-2004 2007

67.  M Amintoosi, m Fathy, N Mozayani, a Rahmani , A Fish clustring algorithm : Applied to student sectioning problem , Dynamic of continuous, Discrete& Impulsive systems supplementary of series b: applications and algorithms

68.  A Amiri, M Fathy, M Amintoosi, H Sadoghi , A new quatized input RLS, QI-RLS, Algorithm , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science;computational science and its applications , 2007

69.  H Babaei, M Fathy, M Romoozi , Obstacle mobility model based on activity area in Ad Hoc Networks , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science; computational science and its applications , 2007

70.  E Adeli, M Sadeghi, M Fathy , A New approach for vehicle detection in congested traffic based on strong shadow segmentation , Springer-Verlag , Lecture notes on computer science 4842, Visual computing , 2007

71.  G Akbarzadeh, G Rezaei Rad, M Fathy , A Mac protocol to reduce sensor network power consumption of DMD protocol , Dynamic of continuous, Discrete& Impulsive systems; supplementary of series B: applications and algorithms

72.  F Safaei, A Khonsari, M Fathy, M Ould-Khoua , Pipelined circuit switching: Analysis for the torus with non-uniform traffic , Journal of system architecture

73.  M Amintoosi, H Sadoghi Yazdi, M Fathy, R Monsefi , Using Pattern matching for tilling and packing problems , European Journal of operational Research 183 (2007) 950-960

74.  F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Performance analysis of fault-tolerant algorithm in wormhole-switched interconnections , Journal of supercomputing, 2007.

75.  F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Communication delay analysis of fault-tolerant pipelined circuit switching in torus , Journal of computer and system sciences, 2007.

76.  F Safaei, A Khonsari, M Fathy, M Ould-Khaoua , Modelling and prediction point-to-point communication delay of circuit switching in the mesh-connected networks , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 4904, Distributed computing and networking , 2007

77.  F Safaei, M Fathy, A Khonsari, M Ould-Khaoua , Stochastic communication delay analysis of adaptive wormhole-switched routing in Tori with faults , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 4742; parallel and distributed processing and applications , 2007

78.  F Safaei, A Khonsari, M Fathy, M. Ould-Khaoua , Performance evaluation of fully adaptive routing for the torus interconnect networks , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 4490; computational science , 2007

79.  S Montazeri, R Berangi, M Fathy , A new distributed scheduling algorithm to guarantee Qos Parameters for 802.11e WLAN , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 3961, Information networking , 2007

80.  F Safaei, A Khonsari, M Fathy , Communication-prediction of scouting switching in adaptivevly-routed Torus networks , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 4672, Information processing , 2007

81.  H Shahbazi, M Soryani, N Mozayani, M Fathy , Cluster tree self organizing map for developing image retrieval system , Research in computing science; special issue in neural network and associative memories , 2007

82.  H SDadoghi Yazdi, M Lotfizad, E Kabir, M Fathy , An Interactive Model for Identifying the normal behavior of driver , Jornal of Trabiat Moddaress university

83.  F Safaei, M Fathy, A Khonsari, m Talebanfard , On Disconnection node failure and stochastic static resilience of P2P communication networks , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 4707, Computational Science and its applications , 2007

84.  F Safaei, a Khonsari, M Fathy, M ould-Khaoua , Generalized Wormhole switching: A New fault -Tolerant mathematical model for adaptively wormhole-routed interconnect Networks , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 4697; Advances in computer system and architecture , 2007

85.  M Hosseiny Farahabady F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Characterization of spatial fault patterns in interconnection networks , Journal of parallel computing, Vol. 32, pp. 886-901, 2006.

86.  Shahram Mohrekesh, M Fathy, Saleh yousefi , Prediction Based QOS Routing in MANETS , ICDCN, Lecture Notes on Computer Science 4308, PP 46-52 2006 Spreinger Verlog

87.  F safaei, M Fathy, A Khonsari and M Ould Khaoua , Performance modeling of a fully adaptive and fault tolerant wormhole switching strategy in 2-d mesh , ICCSA Lecture not on computer science 3984 PP 118-128 Springer Verlog 2006

88.  F Farshadjam, m Dehghan, M Fathy, m Ahmadi , A new compression based approach for reconfiguration overhead reduction in virtex based RTR systems , Computer and Electrical Engineering 32 (2006) 322-347

89.  H Sadoghi, M Lotfizad and M Fathy , Car Tracking by quantized input LMS, QX-LMS algorithm in traffic scenes , IEE proceeding Vision image signal processing, Vol 153, No. 1 Feb 2006

90.  F Safaei, M Fathy, A Khonsari, M. Ould Khaoua , A performance Model of Fault- Tolerant Routing Algorithm in interconnection Networks , ICCS 2006, Part_1 LNCS 3991, PP 744-752, 2006

91.  H Sadoghi, M Lotfizad and M Fathy, E kabir , top down tracking algorithm based on learning path of vehicles in traffic scene , Iranian journal of electrical and computer engineering, year 3, no1 pp29-36

92.  H Sadoghi Yazdi, M Lotfizad, E kabir, M Fathy , A new corner detection algorithm for image processing –based vehicle detection , Journal of Electrical and computer engineering, Vol 2, 2005

93.  H Sadoghi Yazdi, M Lotfizad, E kabir, M Fathy , Clipped input RLS applied to vehicle tracking , EURASIP journal on applied signal processing 2005:8, PP 1221-1228

94.  F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Performance analysis of fully adaptive routing algorithms in wormholed-switched interconnect networks , The CSI Journal of Computer Science and Engineering, Vol. 32, No. 2&4, 2005, pp. 28-40

95.  Nik Mohammad Balouch, M Fathy, S Yousefi , Internet packet classification using Prefix-based bitmap intersection , The csi journal on computer science and engineering Vol3, no 1 spring 2005

96.  F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Performance modeling of pipelined circuit switching in torus with hot spot traffic , IFIP international federation for information processing, Lecture Notes on Computer Science Springer Verlog 2005-12-26

97.  H Sadoghi yazdi, M Fathy, Lotfizad , Vehicle tracking at traffic scene with modified RLS , Lecture note on computer science LNCS 3212, pp623-632, 2004 Springer Verlog

98.  M Ftahy, Hassan Shakori , Motion detection using using intelligent back grounding , Iranian journal of electrical and computing, Vol1,summer 2004

99.  M Ftahy, Atiquzaman m , A parallel pipeline based multiprocessor system for real-time measurement of road traffic parameters , Real-time imaging, Academic press, USA Vol 6 pp 241-249 Nov 2000

100.                      Siyal, M Y, M. Fathy , A programmable image processor for real-time image processing applications , Microprocessors and Microsystems, Vol. 23, no1 PP 35-41, 1999

101.                      M. Y. Siyal and M. Fathy , A Neural vision based approach to measure traffic queue parameters , Pattern recognition letters, vol. 20, 1999 pp. 761- 770

102.                      Fathy M and Siyal M Y , Modeling and Simulation of a Programmable image Processor using Hardware Simulation system , International journal of modeling, USA vol 19 no3 pp255-261 July 1999

103.                      Fathy M and Siyal M Y , Image Processing Techniques For real-time Qualitative Road Traffic Data Analysis , International Journal of real-time Imaging, Academic press, USA, Vol 5 pp. 103-106 Oct. 1999

104.                      M Fathy and M Y siyal , A window based image processing technique for qualitative and quantitative analysis of road traffic parameters , IEEE transaction of Vehicular Technology, Vol 47 Number 4, Nov 1998, PP1342-1350

105.                      Fathy M and , F. Dorri , A Novel Neural-vision Based Approach For Real-time Road Traffic Applications , IEE Electronic Letters , vol. 33, no1 pp 969 ,1997.

106.                      Fathy M and Siyal M Y , Measuring Traffic Movements at junctions using image processing Techniques , Pattern Recognition letters, Elsevier , vol. 18, pp. 493-500, 1997

107.                      Siyal M Y and Fathy M , Triple RISC Image Processor for Real-time image processing Applications , IEE Electronics Letters , November 1996 , Vol. 32, No. 24, pp. 2224-2225

108.                      Siyal M Y and Fathy M , Design and Simulation of a Multi-processor system for measuring road traffics parameters in Real-Time , IES journal, Vol. 36, No. 1, pp. 61-67,1996.

109.                      Fathy M and Siyal M Y , An Image detection Technique Based On Morphological Edge Detection and background differencing technique , Pattern Recognition letters, Elsevier, Vol. 16, 1995, pp 1321-1330.

110.                      M. Fathy, W. Ikram , A Real-time image processor for automatic traffic control , Journal of Institution of Eng. Vol. 35, No 1, 1995 pp. 50-55

111.                      Fathy M and Siyal M Y , A window- Based Edge Detection Technique For Measuring Road Traffic Parameters In real-time , International Journal of Real- Time Imaging , Academic Press , Vol. 1, pp. 297-305 , 1995.

112.                      Fathy M and Siyal M Y , A Real- time Image processing Approach To measure Traffic Queue Parameters , IEE Proceedings, Vol. 142, No. 5, pp. 297-303. October 1995.

113.                      Fathy M and Siyal M Y , low-cost Vision Based System for Road Traffic Monitoring, Control and Management , IIES Handbook 94/95, Singapore, 1995

114.                      Fathy M and Siyal M Y , A combined edge detection and Background differencing Image processing approach for Real-time Traffic analysis , Australian Road and Transport Research Journal, Vol. 4 No. 3, PP 114-123, September, 1995

 

    Refereed International Conference Papers

1.      E Sadredini, Q Rahimi, P Foroutan, M Fathy, Z Navabi,”An improved schem for pre-computed patterns in Core-based SoC Architecture, EWDTS, IEEE, 2012

2.      E Sadrdini, M Najafi, M Fathy, Z Navabi”, BILBO-friendly Hybrid BIST Architecture with Asymmetric Polynomial Reseeding”, Cads 2012, IEEE

3.      S Gholam alitabar, M Fathy, H Gholamalitabar, K Rahemifar “Utilizing mobile IP, MPLS to improve QOS in VANET”, International conference on advances in signal processing and communication 2012, ACEEE

4.      P Kafil, M Fathy, M Z Lighvan,” Modelling Sybil attacker behavior in VANETS”, 2012 Inernational ISC conference, IEEE

5.      M Sabokrou, M Fathy, M Hoseini,” Intelligent Target tracking in WSN” ICCKE, Oct. 18-19, 2012 IEEE

6.      R Akbari, M soryani, M Fathy,” Image inpaiting with prioritizing of hole’s pixels’, AISP 2012 IEEE

7.      Y Karami, M Fathy, Et al,”Protein structure prediction using Bio-Inspired Algorithm: a review AISP2012, IEEE

8.      Sara Akbari, Ali Shafieey, Mahmoud Fathy, and Reza Berangi, AFRA: A Low Cost High Performance Reliable Routing for 3D Mesh NoCs, DATE 2012.

9.      M. Morvarid, R. Berangi, M. Fathy, Dual Path Odd-Even Routing Algorithm for Network on Chips, Third International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2011), 2011.

10.  Samira Lagzian,  Mohsen Soryani, Mahmood Fathy, Robust watermarking scheme based on RDWT-SVD: Embedding Data in All subbands, IEEE, 2011.

11.  Mahmood Fathy, Mohammad Haqqani, Using Spatial Correlation in Distributed Video Coding, IEEE, 2011.

12.  Ebrahim Emami, Mahmood Fathy, Object Tracking Using Improved CAMShift Algorithm Combined with Motion Segmentation, IEEE, 2011.

13.  Sarah Akbari, Maryam Isvandi, Mahmod Fathi, Reza Barangi, DFRA : Diagonal Fault-tolerant Routing Algorithm for 3D Multi-Layer Networks-on-Chip, CICIS’11, IASBS, Zanjan, Iran, May 31-June 2, 2011.

14.  Peyman Babaei, Mahmood Fathy, Abnormality Detection and Traffic Flow Measurement using a Hybrid Scheme of SIFT in Distributed Multi camera intersection Monitoring, IEEE, 2011.

15.  Ali Amiri, Mahmood Fathy, Atusa Naseri, Key-frame extraction and video summarization using QR-Decomposition, 6th International Conference on Digital Content, Multimedia Technology and its Applications, 2010.

16.  Mohammad Shahverdy, Mahmood Fathy, and Saleh Yousefi, Scheduling Algorithm for Vehicle to Road-Side Data Distribution, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.

17.  Ladan Momeni, Arshin Rezazadeh-Mahmood Fathy, A Low Latency Routing Algorithm for Irregular Mesh Network-on-Chip, UKSim Fourth European Modelling Symposium on Computer Modelling and Simulation, 2010.

18.  Hosna Omidvar Mohammadi, Mahmood Fathy, Hossein Ghaffarian, Reducing Sensors’ Movement using Simple Iterative Virtual Movement, The Sixth International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP 2010).

19.  Peyman Babaei, Mahmood Fathy, A Distributed Cooperative System for Unsupervised Vehicle’s Tracking and Recognition in Urban Traffic Surveillance, 3rd International Conference on Machine Learning and Computing, 2010.

20.  7. Peyman Babaei, Mahmood Fathy, Multi-Camera Systems Evaluation in Urban Traffic Surveillance versus Traditional Single-Camera Systems for Vehicles Tracking, 3rd International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE 2010), 2010.

21.  S. Lakani, H. Ghaffarian, M. Fathy, B. Rahemi, A Neighbor-based Holdoff Reduction Scheme for Distributed Scheduling in Wireless Mesh Networks, IEEE 6th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob’10), 2010.

22.  N. Anari, E. Teymourian, M. Fathy, Multi Agent Grid Based Clustering (MAGC), IEEE International Conference on Intelligence and Information Technology, 2010.

23.  A. Fakhari, M. Fathy, A Two Level Architecture for High Throughput DCT-Processor and Implementing on FPGA, International Conference on ReConFigurable Computing and FPGAs, 2010.

24.  M. Seyrafi, A. Asad, A.E. Zonouz, R. Berangi, M. Fathy, M. Soryani, A New Low Cost Fault Tolerant Solution for Mesh based NoCs, International Conference On Electronics and Information Engineering (ICEIE’10), 2010.

25.  N. Anari, V. Arabnezhad, M. Fathy, Binary Tree Framework for Ant Colony(BTAC), International Conference on Intelligence and Information Technology (ICIIT‘10), 2010.

26.  A. Manaviat, M. Fathy, M. Nikzad, Tracking a Mobile Target Using Bright Square in Wireless Sensor Network, Second International Conference on Future Computer and Communication, 2010.

27.  M Morvarid, M Fathy, R Berangi , IIIModes: New efficient dynamic routing algorithm for network on chip , IEEE Fourth international multi-conference on computing in the global information technology, 2009

28.  M Mohtashamzadeh, M soryani, M Fathy , Fuzzy two time scale congestion control algorithm , First IEEE international conference on computational intelligence, communication systems and networks, 2009

29.  M Amintoosi, M Fathy, N Mozaeini , Regional varying image super resolution , IEEE International joint conference on computational science and optimization,2009

30.  E Zonouzi, S Syrafi, A Asad, M soryani, M Fathy , A Fault tolerant Noc architecture for reliability improvement and latency reduction , 12Th IEEE Euromicro conference on digital system design ,2009

31.  A Rezazadeh, M Fathy , If-CUBE3: An Improved fault tolerant routing algorithms to achieve less latency in NOC , IEEE International advance computing conference (IACC 2009)

32.  M Hasanloo, a amiri, M Fathy , A high performance parallel IP lookup technique based on multiprocessor organisation and CREW PRAM , Second Asia IEEE international conference on modeling and simulation 2008

33.  M Barzegar, N Mozaeini, M Fathy , Secure Safety Message broadcasting in Vehicular Networks , IEEE International conferences on advanced information networking and applications,2009

34.  A Nasri, M Fathy, R Hajisheykhi , A Cross layered scheme for broadcasting at intersection in vehicular ad hoc network , 2009 IEEE international conference on future networks

35.  A Asad, M Fathy, M Soryani , A Predominant routing for network on chip networks , proceedings of the 4th IEEE international workshop for test and design,2009

36.  A Asad, M Fathy, M Soryani , Modelling and analyzing of blocking time effects on power consumption in NOC , proceeding of 5th IEEE international conference on reconfigurable computing and FPGA,2009

37.  A Rezazadeh, M Fathy, G Rahnavard , Evaluating throughput of wormhole-switched routing algorithm in Noc with faults , IEEE ESRG Conference, France,2009

38.  A Rezazadeh, M Fathy , A performance Enhancing fault routing algorithm for network on chip in uniform in uniform traffic , third Asia international conference on modeling & simulation , IEEE 2009

39.  A Rezazadeh, M Fathy, G Rahnavard , an Enhanced fault-tolerant routing algorithms for mesh NOC , IEEE International conference on embedded software and systems ,2009

40.  A Rezazadeh, M Fathy , Consideration for performance of fault tolerant routing in Mesh NOC , International conference on embedded systems and applications (ESA'09) USA

41.  M Mohebi, E Ahvar, M Mojarrad, M Fathy , Analysis of Multicast routing protocols for Adhoc networks , proceeding of world academy of science, Eng and Technology, Vol 37,2009

42.  Z Zohor Saadat, S Yousefi, M Fathy , Active worm propagation in hierarchical peer to -peer network managemeny systems , IEEE Second international conference on communication theory, reliability and QOS,2009

43.  M Barshan, M Fathy, S Yousefi , Self fault-managed and high available p2p architecture for next generation network management systems , IEEE Second international conference on communication theory, reliability and QOS ,2009

44.  A Rezazadeh, M Fathy , Ladan momeni , consideration for performance of if-cube3 fault tolerant routing in MESH NOCs , International conference on embedded systems and applications (ESA'09) USA

45.  A Asad, M Fathy, M Soryani , Dynamic multipath routing algorithm For Network on Chip , IEEE ICACSE- International conference on applied computer science and Engineering

46.  F Naderizadeh, M Fathy , Evaluate and improvement of IPv4 to IPv6 transition mechanisms , international conference on wireless networks (ICWN'09) USA

47.  B Farahani, M Fathy , A new approach for improving coverage in mobile sensor networks , international conference on wireless networks (ICWN'09) USA

48.  M Sayadi, M Fathy , Packet scheduling in the VANET using multilevel queue , international conference on wireless networks (ICWN'09) USA

49.  E Adeli, H Abbasian, M Fathy , Clustering based non parametric model for shadow detection in video sequence , International conference on computer vision and pattern recognition (IPCV'09) USA

50.  A Amiri, M Fathy , Video retrieval using generalized Eigen value decomposition , International conference on computer vision and pattern recognition (IPCV'09) USA

51.  M Amintoosi, M Fathy, N Mozaeini , Video resolution enhancement in the presence of moving objects , International conference on computer vision and pattern recognition (IPCV'09) USA

52.  H Haghshenas, M Fathy, M Mokhtari , 3D Shape extraction of automobiles from uncelebrated images , International conference on computer vision and pattern recognition (IPCV'09) USA

53.  M Sigari M Fathy, Best Wavelength selection for Gabor wavelet using GA in EBGM algorithm , IEEE International conference of International Engineering association IMECS 2008

54.  Mir S Hamidi, M Fathy , A new distributed protocol for multicast over MPLS , IEEE international conference of Internation Engineering association IMECS 2008

55.  M h Sigari, M fathy , Real time background modeling/subtraction using two-layer codebook model , International conference of International Engineering association IMECS 2008

56.  A Alghaei, M Sedghi, N Karimi, M Fathy, Z Navabi , Reliable NoC Architecture utilizing a robust rerouting algorithm , IEEE EWDTS.Lviv Oct 9-12 2008

57.  M Sedghi, E Koopahi, A Alaghi, M Fathy, Z Navabi , An Noc test strategy based on flooding with power, test time and coverage consideration , 21st Internation conference on VLSI IEEE 2008

58.  M Fathy, M Soryani, A Zonoz, M Asad, M syrafi , Some Enhanced Cache replacement policies for reducing power in mobile devices , International Symposium on Telecommunication, IEEE 2008

59.  Sadaf Momeni, M fathy , Clustring in VANETs , First IEEE international workshop on nonlinear dynamics and synchronization(INDS'08)

60.  S Momeni, M Fathy, N Mozaieni , Vehicular adhoc network clustering , IEEE 2008

61.  O B Karimi, S Yousefi, M Fathy, M Mazoochi , Availability measurement in Peer-to-Peer network management systems , IEEE 2008

62.  E Shahrian, H Karshenas, M Fathy , A Similarity-window based background estimation approach , IEEE 2008

63.  E Ahvar, M fathy , Special Evaluation: A Practical simulation -based method for accurate performance evaluation of routing protocols in WSN , 22nd international conference on Advanced information networking and applications IEEE 2008

64.  H Ghaffarian, M Fathy, M Soryani , Channel access delay analysis of IEEE 802.16 best effort services , IEEE 2008

65.  A Baharizadeh, M Fathy, M Davoudi , Vehicle Dynamic stability control and driving crisis analysis using Fuzzy logic , 9th 2008 WSEAS international conference on Fuzzy systems Sofia, Bulgaria

66.  Omid Abedi, M Fathy, J Taghiloo , Enhancing AODV routing protocol using mobility parameters in VANET , IEEE 2008

67.  E Ahvar, M Fathy , Special evaluation: A Practical simulation-based method for accurate performance evaluation of Routing protocols in wireless sensor networks , 22nd International conference on advanced information networking and application WAINA IEEE

68.  H Emami, M Fathy , Cascade-based approach for License plate recognition , International conference on Image processing, Vision and pattern recognition, USA, Lasvegas 2008

69.  E Adeli, M Fathy , 3D Reconstruction of walking human based on human Gait Knowledge , International conferene on Image processing, Vision and pattern recognition, USA, Lasvegas 2008

70.  Mahmood Faty, N Mozaeini, M Amintoosi , Outlier removal for super resolution problem using QR-decomposition , International conferene on Image processing, Vision and pattern recognition, USA, Lasvegas 2008

71.  H Parvin, H Alizadeh, M Fathy, B Minaei , Improved face detection using spatial histogram features , International conferene on Image processing, Vision and pattern recognition, USA, Lasvegas 2008

72.  M Poostchi, H Poostchi, M Fathy , Using type2 fuzzy entropy in thresholding phase of motion detection , International conferene on Image processing, Vision and pattern recognition, USA, Lasvegas 2008

73.  S Safaripor, M FATHY, M Soryani , Improving TFRC over DCCP protocol in mobile wireless sensor network , International conference on wireless network, ICWN'08 USA

74.  M Fathy, R Ghafouri, R Berangi , A Robust and efficient multicast routing protocol for adhoc networks , International conference on wireless network, ICWN'08 USA

75.  H Barani, M Fathy , Overview on adhoc networks localisation , International conference on wireless network, ICWN'08 USA

76.  Mohsen Chegin, MahmoodFathy , Optimized routing based on mobility prediction in wireless adhoc networks for Urban area , Fifth International IEEE conference on information technology: new generation 2008

77.  A Ashtari, M Fathy, A Amiri , A new approach for recognition of license plate in low enforcement camera images , 8th conference on traffic and transportation engineering 2008

78.  M Sigari, M Soryani, M Fathy , Technology of monitoring driver face in commercial vehicles , 8th conference on traffic and transportation engineering 2008

79.  Leila Jafari, M Fathy, N Mozaeini , Learning foreground and extracting road , 8th conference on traffic and transportation engineering 2008

80.  S Safaripor, m Soryani, M Fathy , AIMD-TCP friendly rate control over wireless networks , IEEE 2008

81.  B Zamani, M Mohammadi, M Fathy , A cross layer model approach to support of QOS parameters in WSN , IEEE COMPUTER SOCIETY, Inernation conference on computer and electrical Engineering 2008

82.  R Fakori, B Zamani, M Fathy, b Minaei , Region-based image clustering and retrieval using fuzzy similarity and relevence feed back , IEEE COMPUTER SOCIETY, International conference on computer and electrical Engineering 2008

83.  S Khakbaz, M Fathy , A reliable Broadcast method for vehicular ad hoc networks considering fragmentation and intersection problem , The second international conference on next generation mobile applications, services and technologies, IEEE Computer society 2008

84.  M R Sahebi, A MAzareh M Fathy , The method of dynamically determining the optimal parameter Tmin for energy savibg in IEEE 802.16e with light traffic load , IEEE COMPUTER SOCIETY, 2008 international conference on advanced computer theory and engineering

85.  S Safaripor, M FATHY, M Soryani , Wireless TCP Freindly rate control over DCCP Transport protocol , The fourth international conference on wireless and mobile communication 2008 IEEE

86.  H Sabaghian M Fathy , Calculation of Expected error of Localization by connectivity in wireless sensor network , IEEE 2008

87.  Arash Mabodi, M Fathy , A combined image processing and RFID for vehicle detection , 8th conference on traffic and transportation engineering 2008

88.  S Khakbaz, M Fathy , Adding reliability of broadcast methods in vehicular adhoc networks , The second international conference on next generation mobile applications, services and technologies, IEEE Computer society 2008

89.  s Momeni, M Fathy , Vanets communication , IEEE 2008

90.  M Sedghi, A Alaghi, M Fathy, Z Navabi , An Noc Test strategy based on flooding with power, test time and coverage consideration , 21th IEEE international conference on VLSI design, IEEE computer society 2008

91.  M. J FadaeiIslam, B Minaei, M Fathy, M soryani , Comparison of two feature selection methods in Intrusion detection systems , Seventh international conference on computer and information technology, 2007 IEEE

92.  M Keyvanpour, S asbaghi, M Fathy , A new schem of automatic semantic propagation in the image data base using hierachical structure of semantic , 18th international workshop on data base and expert systems applications, iEEE computer society, 2007

93.  E Ahvar, M Fathy , Performance evaluation of routing protocols for high density ad Hoc networks based on QOS by Glomosim simulator , Proceedings of World academy of science and technology Volume 23 August 2007

94.  M Amintoosi, F Farbiz, M Fathy, M analoei, N mozaieni , QR decomposition-based algorithm for background subtraction , IEEE International conference on acoustic, speech and signal processing, Honolulu, Hi USA,2007

95.  F Safaei, M Fathy, A Khansari , On quantifying fault patterns of the Mesh interconnect networks , 21st International conference on advanced networking and applications (AINA'07) IEEE computer society 2007

96.  F Safaei, A Khansari, M Fathy , Evaluating the performance of adaptive fault tolerant routing algorithm for wormhole-swithed mesh interconnect networks , IEEE international parallel and distributed processing symposium 2007, Long beach, CA USA

97.  A Baharizadeh, M Fathy, M davoudi , A Sensor based vehicle driving crisis analysis system , SAE 2007 International , commercial vehicle Engineering congress October 29-Nov1 2007

98.  I Dezfuly, M Fathy , A Robust Donoho-Stahel based outlier detection for multivariate data , 2007 International conference on artificial inteligence and pattern recognition (AIPR-07) USA

99.  S Yousefi, E Atman, R Azouzi, M Fathy , Connectivity in vehicular ad hoc networks in presence of wireless mobile base-station , 7th international IEEE conference on ITS telecommunications, Sophia, Ant polis, 2007

100.                      S Yousefi, S Bastani, M Fathy , On the performance of safety message dissemination in vehicular ad hoc networks , Proceedings of the fourth European conference on universal multiservice networks, IEEE computer society 2007 (ECUMN'07)

101.                      E Ahvar, M Fathy , Performance evaluation of routing protocols for high density Ad Hoc networks based on Energy consumption bt glolosim simulator , proceedings of world academy of science, Engineering and technology Vol 23 Aug 2007 ISSN 1307-6884

102.                      Mahshid Sedghi, E Koopahi, A Alaghi, M Fathy, z Navabi , An Exhaustive test strategy based on flooding routing for NOC swith Testing , 5th IEEE east west design &Test Symposium 2007, Yerevan, Armenia

103.                      N Nahapetian, M Fathy , Designing a light wall switch based on human visual system for electrical power saving , The 8th international power engineering conference , Singapore 2007

104.                      S Yousefi, S Bastani, M Fathy , On the performance of safety message Dissemination in Vehicular Ad Hoc Networks , The fourth European Conference on Universal Multiservice Networks IEEE, Feb 2007 Toulouse, France

105.                      E. Adeli M., M. Sadeghi, M. Fathy, “A Low-cost Strong Shadow-based Segmentation Approach for Vehicle Tracking in Congested Traffic Scenes”, In the Proceedings of the IEEE International Conference on Machine Vision, December 28-29, 2007, Islamabad, Pakistan.

106.                      M Amintoosi, F Farbiz, M Fathy , A QR decomposition based Mixture Model algorithm for background modelling , IEEE international conference on intelligent computing, Quing, DAo, China, 2007

107.                      A jalalian, M Fathy , Pedestrain detection from moving camera with advanced camera motion estimator , 3rd International conference on signal image technology& internet based systems, 2007 SITIS

108.                      F Mohammedian, R berangi, M Fathy , A New Methodology for hardware design based on UML for system C , World computer conference, Conference on computer design (CDES'07) LasVegas USA 2007

109.                      M Fathy, R Ghafori , A Multicast routing protocol based on ODMRP in MANETS , Iranian National conference on Electronic and communication, Islamshahr Azad University, 1st Aug 2007

110.                      S Mohrehkesh, S Bastani, Shams, Shafigh, M Fathy , A Framework for providing QoS routing in Manets , Proceeding of the seventh IEEE international symposium on computer networks (ISCN'06) IEEE

111.                      F Safaei,M Rezazad A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua,N alzeidi , fault-tolerant based routing algorithm in multidimensional netaorks , IPDPS06,IEEE international parallel and distributed symposium Greece.

112.                      F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Performance comparison of routing algorithms in wormholed-switched fault-tolerant interconnect networks , NPC06, IFIP international conference on network and parallel compouting,Tokyo, Japan

113.                      H Kashani, M. H.Saghafi, M Fathy, M Soriani , Design of a Navigator for the optimized Path-Tracking of Underwater ROVs using a nero Fuzzy Controller , World Automation Conference(WAC) 2006,july 24-26, Budapest, Hungry

114.                      F Safaei, M Fathy,A Khonsari, M ould Khava , Performance Modeling Of A Fully ADAPTIVE AND Fault tolerant Wormhole Swithing strategy in 2-D mesh , ICCSA 2006, LNCS 3984, PP. 118-128m 2006

115.                      O. Karimi, M Fathy, S yousefi , Application level Wireless Multi-level ECN for video and Real-time Data , Proceeding of the international conference on networking, ICNICONSMCL 2006, IEEE

116.                      M. Hosseini Farahabadi, F safaei, A Khonsari, M Fathy , On The fault Patterns Properties in the Torus Networks , IEEE, 2006

117.                      H.S. bidgoli, M Fathy , An Energy-efficient algorithm for positioning and map extracting connectivity in wireless sensor networks , Proceeding of wireless sensor networks, 2006, ACTA press

118.                      Fathy, M, Kashani, H and Saghafi, M. H , A sub optimal soft computing based path following algorithm with application to the underwater remotely operated vehicle , Proceeding of the 2995 international conference on systemsm Man and Cybernetics, IEEE, SMC 2005, Waikoloa, USA October 2005

119.                      O. Karimi, M Fathy, S Yousefi , Application level wireless multi- level ECN for video and real-time data , IEEE ICN06 conferenc

120.                      N Balouchzehi, M Fathy, S Yousefi , A New packet classification Algorithm Using bit map Intersection , ICOIN2006 conference, Sendi, Japan

121.                      S Montazeri, M Fathy, R Berangi , A New Distributed scheduling algorithm to guarantee QOS parameters for 802.11e WLAN , ICOIN2006 conference, Sendi, Japan

122.                      M Sadeghi and M Fathy , A low cost Occlusion Handling using a Novel feature in congested traffic images , Proceeding of the IEEE ITS 2006 conference, Toronto Sept 17-20, 2006

123.                      S Yousefi, M fathy, Siadat mousavi , Vehicular As Hoc networks (VANETS) Challenges and Perspectives , 2006 6th IEEE international conference on ITS telecommunications proceeding, China

124.                      S Yousefi, M Siadat, M Fathy , Integrated architecture for message dissemination in vehicular Ad hoc Networks , 2006 6th IEEE international conference on ITS telecommunications proceeding

125.                      F Safaei, A Khonsari, M Fathy, N Alizadeh, M Ould Khava , Performance Modeling of fault tolerant Circuit Switched communication networks , Proceeding of the IEEE international Symposium on parallel computing in Electrical Engineering (PARELECE '06)

126.                      A Amiri, M Fathy , Image Classification Based on Textural Features using Multi-Layer Perceptron Neural Network , Enformatika, Vol13, may 2006 Transaction on Engineering, computing and Technology ISBN 13055313

127.                      O Karimi, M Fathy, S Yousefi , Application level wireless multi level ECN for video and real time Data , Proceeding of IEEE international conference on networking, CNICONSMCL 2006

128.                      S Hosseini Nejad, M Fathy , Design of new scheduling algorithm for ad hoc networks with capability of differential service , 2006 international conference on communication (ICCT2006) IEEE China

129.                      M H Farahabadi, F safaei, A Khansari, M Fathy , on the fault properties in the Torus Networks , IEEE 2006 1-424-0212-3

130.                      H.S. sabaghian, M Fathy , An Energy-efficient algorithm for positioning and map extraction by connectivity in Wireless sensor network , 18th IASTED international conference Dalas Texas, USA Nov 13-15, 2006

131.                      A Amiri, M Fathy, H Sadoghi , Gait recognition :Using Genetic Algorithm based clustering and dynamic Time warping , First international conference on signal and image processing", IEEE 7-9 Dec 2006, India

132.                      E Farahani, M Fathy , Performance evaluation of active networks through different network model , Proceeding of the Fifth IASTED international conference, Communication system and application, July 2005, Banf, Alberta, Canada

133.                      S Mohrehkesh, S yousefi, M Fathy , A path computation algorithm in MPLS traffic Engineering for reducing blocking probability , Proceeding of ITC19, performance challenges for efficient Next Generation Networks , Beijing, China 2005

134.                      F Safaei, A khonsari, M Fathy, M Ould-Khhaoua , An analytical model of pipelined circuit switching in hypercubes in the presence of hot spot traffic , proceeding of the 2005 international IEEE conference on parallel processing workshop (ICPPW'05)

135.                      F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Performance modeling and analysis of pipelined circuit switching in hypercubes with faults , HPCASIA05 IEEE china

136.                      Hadi Sadoghi Yazdi, M.Fathy,M. Lotfizad , Vehicle tracking at traffic scene with modified RLS , International conference, ICIAR 2004, Porto, Portugal Sept/ Oct 2004

137.                      M Karabi, M Fathy, M. Dehgan , QOS multicast routing based on a heuristic genetic algorithm , IEEE CCECE Canadian conference, May 2004 Niagara Falls, Canada

138.                      F. Farshadjam, M Fathy, M. Dehghan , A new approach for configuration compression in vertex based RTR system , IEEE CCECE Canadian conference, May 2004 Niagara Falls, Canada

139.                      M Fathy, S Shokofian, , Determining of the Best It Working group for teleworking on the basis of internet testing with using genetic algorithm , Fifth international symposium on Intelligent automation and control, Seville, Spain June 28th-july 1st 2004

140.                      M Fathy, Nick Mohammad Balouch , A packet classification algorithm using Bit Matrixes , 9th computer conference of computer society of Iran, Feb 2003, Iran

141.                      R Saedidinia, M FAthy , A Scheling algorithm using LJ transform for switching cells with input queue , 9th computer conference of computer society of Iran, Feb 2003, Iran

142.                      M. Nikkhah, M.fathy, Adel rahmani , Alarm systems in intelligent vehicles, 5th conference on intelligent systems,Oct2003 Mashhad university

143.                      M FAthy, S Shokofian , Selecting the best user groups using genetic algorithm, Information and communication conference, Nov 2003, Bou ali university, Hamedan

144.                      M saniee, M Fathy , Developing a Novel adaptive cruise control system using fuzzy logic IC-AI , 2003 , Las vegas, Nevada, USA

145.                      M Saniee, M Fathy,A Rahmani , A novel Fuzzy Guidance system for automated Highway Driving , IC-AI 2003, pp 374-375 , Las vegas, Nevada, USA

146.                      M Fathy, S.N. Razavi , Using time-delay neural network in traffic analysis , Proceeding of KES conference 16-18 september, Milan ,Italy

147.                      M Fathy, Saeedeh navabzadeh , Qualitative Traffic analysis using image processing and Time-delay Networks , proceeding of IEEE 5th international conference on intelligent transportation systems 2002 Singapore

148.                      M Sharifi, M Fathy, maryam T mahmoudi , A classified and comparison study of edge detection algorithms , International conference on information technology coding and computing ITCC IEEE2002, 8-10 April Lasvegas, nevada, USA

149.                      M Fathy , M, sharifi, Maryam T mahmoudi , An experimental comparison of commonly used edge detectors , 2002 international conference on Imaging science, systems and technology, Lasvegas USA, June 24-27, 2002

150.                      M Fathy, Iman M Dezfully , New methods for modification of edge detection mask for approximated edge detection , 2002 international conference on Imaging science, systems and technology, Las vegas USA, June 24-27, 2002

151.                      M Fathy, Reza Sahandi , A neural architecture for image vector quantization , IEEE ITCC2002; 3rd International Conference on Information Technology: Coding and Computing, April 1-3, 2002,USA.

152.                      Fathy M, babaei P, Sahandi R , Layered video compression using scalability in DCT coefficients for multicast Transmission , Third IEEE Conference on Information Technology ITCC-2002, Las Vegas, Nevada, USA, April 8-10, 2002.

153.                      M. Fathy, Gh Ramezan , Performance comparison of Algebra techniques based on PCA and SVD for face recognition , Second international conference on Applied Mathematics in Iran, ICAM 2000 PP 327-336

154.                      A. Khonsari,S Kabiri, M Fathy, M.Ould-Khaoua , A PC-based Accelerator for Parallel Image Processing , 2000 International conference on parallel and distributed processing techniques, June 26-29 Mont Carlo resort Las Vegas, USA

155.                      Fathy M , Siyal M Y , A Novel Approach to vision -based Traffic analysis , ICARCV 98 Singapore

156.                      Siyal M Y and Fathy M , A novel image processing Approach for Qualitative road Traffic Data Analysis , ICACV 98 Singapore

157.                      M. Dehghan , K . Faez, M. Fathy , Signature Verification using Shape Descriptors and multiple neural networks , proceeding of IEEE TenCon ' 97 Australia 1997

158.                      Siyal M Y and Fathy M , A novel image processor for measuring road Traffic parameters in real-time , Proc of IASTED International Conference on Modeling and Simulation ,Singapore

159.                      Fathy M and Siyal M Y , A Window Based image processing approach for measuring Traffic movements at junctions , proc of IEE Conference on Image Processing IPA ' 97, Dublin Ireland 1997

160.                      Siyal M Y and Fathy M , modeling and simulation of a Programmable image processor using Hardware Simulation systems , proc. of International Conference on Modeling and Simulation, Pittsburgh, USA , 14-17 may 1997

161.                      Siyal M Y and Fathy M , A novel Edge Detection Technique for Detecting moving objects , Proc. of SPIE International Conference (15 MA 97) Singapore, June 1997

162.                      Fathy M and A Darvishi , Image processing applications in Traffic scene analysis , Proc. of IEEE Conference on Intelligent Control and Instrumentation , Singapore 1995

163.                      M. FATHY , A. Darvishi , Design and implementation of an accelerator for Image processing techniques , the first Computer conference Association of computer in Iran, DEC 1995

164.                      M Fathy, A. Bromand Nia , Recognition of Characters under nonuniform Lighting , the first Computer conference Association of computer in Iran, DEC 1995

165.                      Fathy M and A H Hossaini , A RISC Type image processor for Real-time image processing applications , proc. of IEEE SICSPCS Conference Vol. 2 , pp 61- 65 Singapore , 1995

166.                      Siyal M Y and Fathy M , Design and simulation of a multi microprocessor system for a vision based read Traffic system , Proc . of IASTED International Conference on Modeling and Simulation, PP. 475-478 Pittsburg , USA , 1995

167.                      Siyal M Y and Fathy M , Real time measurement of traffic queue Parameters by using image processing Techniques , proc of IEE Conference on Image Processing and its Application (IPA 95 ), Edinburgh, U.K ,1995

168.                      Fathy M, and Darkin C G , Performance evaluation of a multiprocessor system using hardware simulation system , Proc. of the 9th International Symposium on Computer and Information Science (ISCSI IX), PP. 818-825 Turkey 1994

169.                      Fathy M and Darkin C. G., , Image processing algorithms for detecting moving objects , ICARVC 94, Vol 3, PP 1719-1723, 1994

170.                      Fathy M, Dr. MYakoob Siyal, Darkin C G , A low cost approach to real-time morphological edge detection , Proc. of IEEE Tencon Conference Singapore, 1994

 

·         Refereed International and National Iranian Conferences

1.      M Taherifard, M Fathy,”Improving XOR gate in Quantom cellular technology”,18th national computer conference of computer society of Iran, Sharif university of Iran, 2013

2.      N Saeedi, M Fathy, “Resourse management in grren cloud computer systems”, ”, 18th national computer conference of computer society of Iran, Sharif university of Iran, 2013

3.      R Chogan, M Fathy, M Moazedi, m Heidarzadeh,” Detecting flooding attack on registration packets in internet telephon systems using Kullback-Leibler distance”, 18th national computer conference of computer society of Iran, Sharif university of Iran, 2013

4.      A barari, M Fathy,”Speeding up alignment in biological sequence using GPU”, 18th national computer conference of computer society of Iran, Sharif university of Iran, 2013

5.      R Chogan, M Fathy, M Moazedi, m Heidarzadeh,” Effect of flooding attack on registration packets in internet telephon systems”, 18th national computer conference of computer society of Iran, Sharif university of Iran, 2013

6.      F ashari, M Fathy, P Kafil,”Safety application in intelligent transportation systems”, Third international conference in road accidents, May 2012, University of Tehran, Iran

7.      P Kafil, M Fathy,” Accident prevention applications in VANET,” Third international conference in road accidents, May 2012, University of Tehran, Iran

8.      B Farahani, M Fathy , Improving coverage in mobile sensor networks using overlap concept , Proceeding of 14th international CSI computer conference, 2009

9.      Z Zeinalpour, B Minaei, M Fathy , Video summarization using genetic algorithm and information theory , Proceeding of 14th international CSI computer conference, 2009

10.  R Ghafori, M Fathy , LF-RDTODMRP: A robust and efficient on-demand multicast routing protocol for ad hoc networks , Proceeding of 14th international CSI computer conference, 2009

11.  M Fathy, M Dalirsefat , A new model for Bandwidth estimation in IPv6 , 17th Iranian conference on Electrical Engineering ,2009

12.  L Jafari, M Fathy, N Mozaieni, Image projection and application in detecting road middle lines , 3rd conference of fuzzy logic and intelligent systems Iran, 2009

13.  M Mohtashamzadeh, M Fathy , Congestion control using two scale time fuzzy approach for computer networks , 3rd conference of fuzzy logic and intelligent systems Iran, 2009

14.  S Tabibian, H Moeinzadeh, m Fathy, A Akbari , Improving precision in Intruder detection systems based on mapping data to new space , 3rd conference of fuzzy logic and intelligent systems Iran, 2009

15.  Z Zeinalpor, M Fathy, M Jahed Motlagh , Semantic Video relations in Video segments , 3rd Broadcast Engineering conference, Tehran, Iran,2009

16.  M Zameni, M Fathy , Shot classification in soccer video , 3rd conference on data mining, Iran

17.  M Zameni, M Fathy , A New Data mining framework for for soccer event detection , 3rd conference on data mining, Iran,2009

18.  A Mabodi, M Fathy , Error analysis in combined image processing and RFID vehicle detection , 3rd conference on data mining, Iran ,2009

19.  M Fathy, M Khalilzadeh , An optimum hierarchical response IDS in Vanets , 15th conference of computer society of Iran, 2009

20.  M Fathy, A Aminian, Z Zeinal pour , video frame clustering using fractals features for boundary shot detection , 15th confernce of computer society of Iran, 2009

21.  M Fathy, A Amiri, M Rahmani , Sequential updating of back projection algorithm , 15th conference of computer society of Iran, 2009

22.  M Khalilzadeh, M Fathy , A Hirachical IDS for Vanets using game theory , 6th international conference of information security society, IRAN,2009

23.  M Barshan, M Fathy, S Yousefi , A High accessible architecture for peer-to peer network management system , 6th international conference of information security society, IRAN,2009

24.  E Sharhrian, M Fathy, M Soryani , Foreground modeling based on similarity window and shadow removal , 17th Iranian conference on Electrical Engineering,2009

25.  M bakravi, M Poyan, M Fathy , Implementing FIR filter using distributed computing and addition and translation , 17th Iranian conference on Electrical Engineering ,2009

26.  M Naderi, M Fathy, s yousefi, A Motavalian , Super Peer selection in peer to peer network management system for enhancing availability , 17th Iranian conference on Electrical Engineering,2009

27.  I Rezaei, M Fathy , A Multipath routing for load balancing in adhoc networks , 17th Iranian conference on Electrical Engineering

28.  R Fakori, M Fathy , Feature selection and fusing classifiers for image understanding , 17th Iranian conference on Electrical Engineering,2009

29.  A hanafi, N Ebrahimpour, M Fathy , A multipath routing using fuzzy logic in adhoc networks , 17th Iranian conference on Electrical Engineering

30.  M Amintoosi, M Fathy, N Mozaeini , Image registration based on structural similarity for super-resolution applications , 17th Iranian conference on Electrical Engineering,2009

31.  H Emami, M Fathy , Using a cascade method and neural network for License pattern recognition , National Iranian conference on vehicle industry, Iran university of science and technology 2008

32.  H Emami, M Fathy , Vehicle Classification in urban traffic using image processing techniques , National Iranian conference on vehicle industry, Iran university of science and technology 2008

33.  M Ghahremanian, M Soryani, M Fathy , Development of a new home automation technology for Energy saving , 13th IIES international Oil 2 Gas Conference 2008

34.  H Ghlolizadeh, A Asgharian, M Fathy , Design and implementation of a tool for evaluating performance of webservers based on demands , The 13th CSI international computer conference, Kish Island, Persian Gulf, Iran 9-11 march 2008

35.  Narsis ghoreisholhosseini, M Mohammadi, M, Fathy , Designing a genetic algorithm for optimum designing of Cellular networks in GSM , The 13th CSI international computer conference, Kish Island, Persian Gulf, Iran 9-11 march 2008

36.  M Amintoosi, M Fathy, N Mozaeini , Image registration for super resolution using SIFT key-points , 17th Iranian conference on Electrical Engineering

37.  R Fakori, M Fathy, B Minaei , Region-based image GA clustering and retrieval with user interactive , The fist Iranian conference on data mining IDMC 2008 11-12 Nov AmirKabir university

38.  Reza Fakori, M Fathy , Image concept detection using description of local regions , First Iranian conference on data mining IDMC2008 11-12 Nov Amirkabir university

39.  H Tavasoli, M Fathy, M Soryani , Grouping spatial structure of trajectories using spectral clustering , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008

40.  A Ashtari, M Fathy , A new approach for detecting license plate in color images , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008

41.  A Amiri, M Fathy , Video abstraction and key frame extraction using relationa; graphs and SVD , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008

42.  M Amontoosi, M Fathy, N Mozaieni , Reconstraction+synthesis:A Hybrid method for multi frame super resoulotion , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008

43.  M Amontoosi, M Fathy, N Mozaieni , using matrix decomposition in superresoulotion , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008

44.  M Shariat Zadeh, E Adeli, M Fathy , Optimizing motion vectors in compressed images using texture analysis and Homograpy , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008

45.  Sh Daghighi, A Amiri, M Fathy , Background estimation and shadow removal in sequence of images using QX-VSS adaptive algorithm , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008

46.  H Ghaffarian, M Fathy, M Soryani , Improving throughput of wireless mesh Wimax using a greedy timing , 16th Iranian conference on Elecrical engineering, Tehran, 2008

47.  M Meshki, M Fathy , A new approach for extracting skeleton in binary images using distance transform , 16th Iranian conference on Elecrical engineering, Tehran, 2008

48.  O. B. Baghban Karimi, M Fathy , Adaptive End To End Qos for multimedia over heterogeneous wireless networks , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran

49.  A Haghshenas, M Fathy, M Mokhtari , Polyhedral GPU accelerated shape from Silhouette , The 13th CSI international computer coference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran

50.  H sabaghian, M Fathy , Effect of Non Ideal radio coverage on localization error in Wireless sensor networks , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran

51.  M Afzali, H Ghaffarian, M Fathy , Maximum utilization of channel bandwidth using maximum likelihood in concurrent communication in WIMAX , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran

52.  M Moshki, M Fathy , A Flexible skeleton for extracting binary skeleton in binary low resolution images , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran

53.  M Chegin, M Fathy , Mobility prediction in wireless ad hoc network for Urban area , The 13th CSI international computer coference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran

54.  H Sabaghian, m Fathy, S Goli , a repetitive algorithm for localization in wireless sensor networks with random distribution , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran

55.  A Adeli pour, M Fathy, M soryani , MS_MAC: A Medium Access Control Protocol With High Energy Efficiency And low delay for wireless sensor networks , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran

56.  E Adeli, M Fathy , Cinematic tracking based on human model in single frame pictures of video , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran

57.  E Adeli, M Fathy , a model for selecting and optimizing SVM parameters based on GA , First joint congress on Fuzzy and intelligent systems, ferdoosi university of Mashhad, Iran 29031 Aug 2007

58.  A Baharizadeh, M Fathy, B Zamani , an automatic fuzzy system for dynamic stability of a car based on driver behavior , First joint congress on Fuzzy and intelligent systems, ferdoosi university of Mashhad, Iran 29031 Aug 2007

59.  N Ebrahim pour, a Hanafi, a Haghighat, M Fathy , A New approach for information management in intelligent transportation system , 3rd conference on information and knowledge technology, ferdoosi Univ. Mashhad, Faculty of Engineering, Nov 27-29 2007

60.  H Emami, M Analoui, M Fathy , Fast license plate recognition using cascade approach , 3rd conference on information and knowledge technology, ferdoosi Univ. Mashhad, Faculty of Engineering, Nov 27-29 2007

61.  M Fathy, A Jalalian , A Fast motion, shape and neural network based pedestrian detection algorithm , 3rd conference on information and knowledge technology, ferdoosi Univ. Mashhad, Faculty of Engineering, Nov 27-29 2007

62.  G Akbarizadeh, Gh Rezaeirad, M Fathy , a Fast algorithm for reconstructing encoded video images Using ALR , 3rd conference on information and knowledge technology, ferdoosi Univ. Mashhad, Faculty of Engineering, Nov 27-29 2007

63.  M Fathy, M Sadeghi, M Amintoosi , A Review of accident avoiding techniques , 7th Iranian traffic conference, Feb 2007, Tehran

64.  A Jalalian, M Fathy , A review of Pedstrain detection using image processing techniques , 7thIranian traffic conference, Feb 2007, Tehran

65.  A Mahabadi, M Fathy, A Naroui , Detecting and recognizing License plate using wavelet , 7thIranian traffic conference, Feb 2007, Tehran

66.  A Mahabadi, M Fathy, A Naroui , Measuring traffic parameters in junctions , 7thIranian traffic conference, Feb 2007, Tehran

67.  A Bastani, M Fathy , Face recognition using orthogonal moments and wavelate , The second international conference on information & Knowledge Technoloy, May 2005 Amirkabir university, Tehran, Iran

68.  F Safaei, M Fathy, M Sahebzamani , A delay estimation technique in network trees using normal distribution , The second international conference on information & Knowledge Technoloy, May 2005 Amirkabir university, Tehran, Iran

69.  SH, Mohrehkesh, S. Yousefi, M. Fathy , An Algorithm for reducing blocking in routing using traffic Engineering , The second international conference on information&Knowledge Technoloy, May 2005 Amirkabir university, Tehran, Iran

70.  Loghman barai, S.navabzadeh,M Fathy , Video shot detection using information theory , The second international conference on information & Knowledge Technoloy, May 2005 Amirkabir university, Tehran, Iran

71.  H Sadoghi Yazdi, M Lotfizad, M Fathy, E Kabir , Using recursive jumps in genetic algorithms for HMM , 10th Annual conference of computer society of Iran Feb 15-17 2005 Tehran, Iran

72.  F Safaei, M Fathy, M SahebZamani , A new Approach for estimating delay in RC tree networks , 10th Annual conference of computer society of Iran Feb 15-17 2005 Tehran, Iran

73.  aseri,MFathy,,MDehghan , IpMulticastingOnMPLSUsingAggregation labels , 10th Annual conference of computer society of Iran Feb 15-17 2005 Tehran, Iran

74.  F Heidari, M Fathy, S Yousefi , A fast hardware technique for IP lookup , 10th Annual conference of computer society of Iran Feb 15-17 2005 Tehran, Iran

75.  M Nikkhah, M Fathy , Real time stereo Matching using back propagation neural network and hierarchical method , 10th Annual conference of computer society of Iran Feb 15-17 2005 Tehran, Iran

76.  R Shamsaei, M Fathy , Novel feature Extraction method based on Wavelet Representation in Image processing , the third conference on machine vision image processing and application Tehran Iran Feb 23-25 2005

77.  H Sadoghi Yazdi, M Lotfizad, M Fathy, E Kabir , Modelling the behavior of Drivers , the third conference on machine vision image processing and application Tehran Iran Feb 23-25 2005

78.  H Sadoghi Yazdi, M Lotfizad, M Fathy, E Kabir , An HMM Model with a recurrent Kernel in High Dimensional space applied to vehicle trajectory recognition , the third conference on machine vision image processing and application Tehran Iran feb 23-25 2005

79.  M Fathy, S.h. Davarpanah , Adaptive background Extraction for real-time traffic monitoring , International Confereence on Inteligent Knowledge Systems, IKS-2004 16-20 August 2004 Assos, Turkey

80.  H Sadoghi, M. Lotfizad, M. Fathy , Traffic recognition using Fuzzy systems , Fifth Fuzzy conference, Sept 2004, Imam Hossein university, Tehran, Iran

81.  M Fathy, S.H. Davarpanah , Adaptive Background updating for real-time traffic monitoring Using Genetic Algorithm , Internation workshop on computer vision, April 26-30 2004, IPM, Tehran, Iran

82.  H Sabaghian, M Fathy , A survey on sensor networks , First global conference of ICT & C4I conference, Tehran, Iran 2005-12-26

83.  H Sadoghi Yazdi, M Lotfizad, E kabir, M Fathy , Mixture of RLS and LMS algorithms , 13th ICEE2005 conference, Vol2 Zanjan, Iran, May 10-12, 2005-12-26

84.  M Badie, M Fathy, M soriyani , A two layer Graph Model for image retrieval using Content-based , Fourth Iranian image processing and Machine vision 15-16 Feb 2007,", Mashhad University

85.  M Fathy, M Analoui, N Mozaini, M Amintoosi, F Farbiz , A Background Model Initialization Algorithm based on QR-decomposition , Fourth Iranian image processing and Machine vision 15-16 Feb 2007,", Mashhad University

86.  A Amiri, M Fathy, R Raeofi , A new mehod for Gait recognition using Improved DTW and fuzzy sets , Fourth Iranian image processing and Machine vision 15-16 Feb 2007,", Mashhad University

87.  H Sadoghi Yazdi, M Amintoosi, M Fathy , Face Expression recognition using temporal and Spatial database , ITMI and QIM Fourth Iranian image processing and Machine vision 15-16 Feb 2007,", Mashhad University

88.  H Sabaghian, M Fathy , A Metod for central localization and map extraction based in sensor networks , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007

89.  A Amiri, M Fathy, R Taheri , human identification by Gait using K Mean Clustering Algorithms , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007

90.  F Safaei, A Khansari, M Fathy , On Static Failure Disconnection in Internet networks , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007

91.  S Vahabzadeh, A Ttorkaman, Balouch Zehi, M Fathy , Packet classification using6-bit trees , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007

92.  A Khansari, M Fathy, F Safaei , Analysing virtual channel effect on performance of pipeline circuit switching in direct networks' , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007

93.  E Farahani, M Fathy, M tarahouri , performance Evaluation of large scale Networks:Challenges and guidelines , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007

94.  A Amiri, M Fathy, K Kiani, N Homayoni , Gait recognition using clustering, Genetic algorithm and Improved DTW , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007

95.  A Amiri, M Fathy , Using Textural feature and MLP neural network for image classification , Iranian National conference on Electronic and communication, Islamshahr Azad University, 1st Aug 2007

96.  H Alizadeh, H Parvin, M Fathy, H Alizadeh , Utilizing fuzzy systems for face recognition , First Iranian National conference on Computer Engineerig, Electrical Eng. And Information technology, Aug 2007, Azad university Sama unit, Tehran

97.  H Parvin, H Alizadeh, M Fathy , A New approach for improving classification in multi clusters , First Iranian National conference on Computer Engineerig, Electrical Eng. And Information technology, Aug 2007, Azad university Sama unit, Tehran

98.  A Akbarizadeh, Gh Rezaei Rad, M Fathy, SH MohammadNejad , A new Algorithm fordecoding encoded image videos using cutting and rotating techniques , 15th Iranian Electrical conference, Iran Telecommunication research center, Tehran 2007

99.  A Kafash, M Fathy , A new approach for estimating delay in network trees of RC circuits using power lognormal distribution , 15th Iranian Electrical conference, Iran Telecommunication research center, Tehran 2007

100.                      M Esfehani, M Fathy, M Dehghan, A Mahini , A scalable routing protocol for MANETS , 15th Iranian Electrical conference, Iran Telecommunication research center, Tehran 2007

101.                      P Akhlaghi, E Esmaeili, M fathy, M Dehghan , A predicted routing algorithm in adhoc networks , the international CSI computer conference (CSIcc 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran

102.                      Sh Jamali, Ouldoz Karimi, M Analoei, M Fathy , a new approach for enhancing performance in differentiated service , th international CSI computer conference (CSIcc 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran

103.                      Balouchzehi, S Yousefi, S Vahabzadeh, M Fathy , A Two step packet classification algorithms in multi bit tree , ",!!th international CSI computer conference (CSIcc 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran

104.                      H Kashani, A Afshar, M Fathy, A Rahmani , Introduction of a nero genetic fuzzy controller for the sub-optimal Path tracking og ROVs , 11th international CSI computer conference (CSICC 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran

105.                      F Safaei, A Khonsari, M Fathy, M Ould-Khaaoua , Pipelined circuit switching: A new fault tolerant mathematical model in totus , 11th international CSI computer conference (CSICC 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran

106.                      H Sadoghi, M Lotfizad and M Fathy, E kabir , An HMM/Gmm-based traffic Scene Analysis , 11th international CSI computer conference (CSIcc 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran

107.                      S Montazeri, R Berangi, M Fathy , An Adaptive Fair distributed Scheduling algorithm for QOS Support in IEEE 902.11e Wireless Lan , ",!!th international CSI computer conference (CSICC 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran

108.                      M Vasef, M Fathy , Using wavelet bases in combination with RLS for prediction of network traffic with complex correlation structure , 11th international CSI computer conference (CSICC 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran

109.                      H Sadogi, M Lotfizad, M Fathy , Tracking by a new type of nonlinear adaptive filter , 14TH Iranian conference on electrical Engineering Conference, ICEE2006

110.                      Fsafaei, A Bemana, M Fathy , Aproaches for power consuming management in personnel computers , 14TH Iranian conference on electrical Engineering Conference, ICEE2006

111.                      O. Karimi, Shahram Jamali, M Fathy, A Analouie , Improvements on active resource management for differentiated service domain , Internation symposium on telecommunications (IST2005), Sept 2005,Shiraz, Iran

112.                      N Amani, S Firouzabadi, M Fathy, M Dehghan , Alarms Classification correlation for root cause of failure detection in telecommunication networks , International symposium on telecommunications (IST2005), Sept 2005,Shiraz, Iran

113.                      R Saedidinia, M FAthy , A scheduling algorithm for switching cells with input queue , The first international; conference on information and knowledge technology, Jan 2004, Amir Kabir University

114.                      N amani, M Fathy, M Dehghan , Filtering and alarm correlation of switching networks using Case- Based Reasoning , The first international; conference on information and knowledge technology,, Jan 2004, Amir Kabir University

115.                      M Fathy, Nick Mohammad Balouch , A packet classification algorithm using Bit Matrixes , 9th computer conference of computer society of Iran, Feb 2003, Iran

116.                      R Saedidinia, M FAthy , A Scheling algorithm using LJ transform for switching cells with input queue , 9th computer conference of computer society of Iran, Feb 2003, Iran

117.                      M. Nikkhah, M.fathy, Adel rahmani , Alarm systems in intelligent vehicles , 5th conference on intelligent systems,Oct2003 Mashhad university

118.                      M FAthy, S Shokofian , Selecting the best user groups using genetic algorithm , Information and communication conference, Nov 2003, Bou ali university, Hamedan

119.                      H Sadoghi, M. Lotfizad, M. Fathy , Detecting edges Using Takin matrix and covariance of image gradient , Proceeding of ICEE2004 conference, May2004, Mashhad, Iran

120.                      M Fathy, M Dehghan, Farshid Farshadjam , Design and simulation of a new approach for reconfiguration overhead reduction in RTR systems International symposium on telecommunications , August 16-18 2003, Iran

121.                      Iradj Moghaddas, M Fathy , Extracting 3 Dimensional information using Stereo vision using Matching of edges , First Iranian conference of Mechatronics Engineering (ICME 2003), May 2003 Ghazvin, Iran

122.                      Iradj Moghaddas, M Fathy , Design and implementation of a stereo system based on DSP processors , First Iranian conference of Mechatronics Engineering (ICME 2003), May 2003 Ghazvin, Iran

123.                      M Fathy, S Yousefi , Hardware implementation of high level image processing algorithms using partial reconfiguration of FPGA , Eleventh conference of electrical Engineering conference May 2003, shiraz university

124.                      M Fathy, M.B,Fathi Gohardani , An Adaptive Genetic algorithm for solving salesman , 2nd International conference of cognitive science March 2003, Iran

125.                      M Fathy, R. B. Roushan , packet classification using Bit oriented matrix , eight computer conference of computer society of Iran, Feb 2003, Iran

126.                      M Fathy, F Farshad Jam, S. N. Razavi, Seiad Mohammad Sadat Hoseini , Implementing a traffic monitoring system using moving camera , proceeding of second Iranian conference on image processing and machine vision” Khageh Nasir University, Tehran Feb 2002

127.                      Seiad Mohammad Sadat Hoseini, M Fathy, M Vaziri , Vehicle positioning in highways using image processing , proceeding of second Iranian conference on image processing and machine vision” Khajeh Nasir University, Tehran Feb 2002

128.                      M Fathy, Hassan Shakouri , Inteligent image monitoring system , The first conference on Intelligent defense systems, April 2002, Tehran

129.                      M Fathy, Arash, Arash Mehr , Extracting localization parameters in traffic images , Sixth traffic conference, may 2001, Tehran, Iran

130.                      M Fathy, Abass, Naderi , Pattern vector generation in window based image processing using highway traffic simulation , Sixth traffic conference, may 2001, Tehran, Iran

131.                      Mohsen Sharifi, M Fathy, Behroz Zolfaghari , Modeling the effect of absorption memory in COMA multiprocessors , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran

132.                      M Fathy, M. R. Naraghi , prefetching using virtual reference , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran

133.                      M Fathy, M. R. Naraghi , Target Branch Prediction using static programmable predictor , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran

134.                      M Fathy, S Shahidi , Finding of location of Iranian cars License Plate using Image Processing , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran

135.                      M. Fathy, M.R. Naraghi , Load Balancing in execution pipelines of scalable processors , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran

136.                      M Fathy, F. Pashaei , An Intruder Detection system for Internet based on signature analysis , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran

137.                      M Fathy, P. Babaei , Scalable DCT transform for video compression , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran

138.                      M Fathy, Gh, Ramezan , Face Recognition using principle component analysis and wavelet , The First Iranian Conference On Machine Vision, Image Processing and Application, MVIP 2001

139.                      M Fathy, S. Shahidi , An Optimized real-time neural network for Iranian cars License Plates Using Image Processing , The First Iranian Conference On Machine Vision, Image Processing and Application, MVIP 2001

140.                      M Fathy, S. Shahidi , Detection Of Iranian Cars License Plates Using Profile-based Image Processing , The First Iranian Conference On Machine Vision, Image Processing and Application, MVIP 2001

141.                      M Fathy, K Bararsani , A New Neural Network Based learning algorithm for Vector Quantization , The First Iranian Conference On Machine Vision, Image Processing and Application, MVIP 2001

142.                      M Fathy,S Shiva , Restoring of lost blocks in image compression using fuzzy logic , Fifth CSI conference, Feb 2000

143.                      M Fathy. Gh. Ramezan , Face recognition using PCA and Wavelet , Fifth CSI conference, Feb 2000

144.                      M. Fathy, M.Enaiati Ali Nia , Medical Image registration using genetic algorithms , Seventh Iranian conference on electrical eng, Medical Eng. Proceeding PP. 159-166

145.                      M. Fathy, Hamed Khiabani , design and evaluation of a distributed monitoring using Tcp/Ip with synchronization emphasis , seventh Iranian conference on electrical eng. computer proceeding PP. 161-171

146.                      M. Naraghi, M. Fathy , A new Approach on cache inclusion , seventh Iranian conference on Electrical eng, computer proceeding PP. 143-150

147.                      M. Naraghi, M.Fathy , Reduction of hit ratio on reconfigurable caches , seventh Iranian conference on Electrical eng, proceeding of computer PP.133-143

148.                      M. Fathy and B. Masoumi , Classification of industrials screw using machine vision and a new boundary approach , Fourth computer conference of computer society of Iran, Jan. 1999, Iran

149.                      M. Fathy and A. Manafi , Pentium processors and their performance , Fourth computer conference of computer society of Iran, Jan. 1999, Iran

150.                      M. Fathy, F Safaei , Road classification and segmentation using textures , Fourth computer conference of computer society of Iran, Jan. 1999, Iran

151.                      M. Fathy, H. Nasehi , Vehicle detection using image textures , fourth traffic conference of Iran, Feb, 1999

152.                      M.Fathy, F. Safaei , Detection of boundary roads for vehicle guidance applications , Fourth traffic conference of Iran, Feb. 1999

153.                      A Manafi and M. FATHY , Evaluation of personnel computers performance , Proceeding of the first conference on computer production, May 1998, Tehran

154.                      M. FATHY , Moore and personnel computers from past to the future , Proceeding of the first conference on computer production, May 1998, Tehran

155.                      M. FATHY and M. Enayaty Nia , A Novel Approach for Implementation of Genetic algorithms using computer capabilities , Proceeding of sixth Iranian electrical conference, May 1998, Khajeh Nasir University

156.                      M. FATHY, K Farahanchi , A back ground generation technique using gray level classification techniques , Proceeding of third Computer conference of Computer Society IUST 1997

157.                      M. FATHY, M. A. Oghabian, M Afsharchi , A New Fast tracking of surfaces in 3-D Domain , Proceeding of third Computer conference of Computer Society IUST 1997

158.                      A. H. Dadjo, M. FATHY , Design of a Hardware for speeding up Pyramid images using EPLD , Proceeding of third Computer conference of Computer Society IUST 1997

159.                      S. Kabiri, A. Khonsari, M. FATHY , Image compression using Modified JPEG , Proceeding of Fourth Iranian electrical conference, May 1997, Sharif University

160.                      M. Fathy , Electronic Money, First section Credit Cards , Negasht Magazine, Spring 1997

161.                      M. FATHY and Sasan Tavakolie , Design of a modular Pipeline system for implementing morphological image processing , Proceeding of Fifth Iranian electrical conference, May 1997, Sharif University

162.                      M. FATHY, A. Darvishi , qualitative traffic analysis using image processing techniques , Proceeding of third Iranian Electrical Conference, May 1995(IUST)

163.                      M. FATHY, A. Hoseini , Design and Implementation of a master Slave Multi processor , Proceeding of third Iranian Electrical Conference, May 1995 (IUST)

164.                      M. FATHY, A. Bromand Nia , Car License Plate Recognition Using Image Processing Techniques , Proceeding of third Iranian Electrical Conference, May 1995 (IUST)

165.                      M. FATHY, Arash Hosseini , Design of TRIO Processor", Proceeding of third Iranian Electrical conference , May 1995, Iran University of Science and Technology (IUST)

166.                      M. FATHY, M. Latifi , measuring traffic parameters using image processing techniques , Proceeding of the second Iranian Electrical Engineering conference, May 1994

167.                      F. Dorry, M. FATHY , Vehicle Recognition at Night Using Image Processing Techniques , Proceeding of Fifth Iranian electrical conference, May 1997, Sharif University

168.                      M. Sharifi, M. FATHY, A. Khosro Beigy , a new Approach for computer security with combining RSQ and PRSQ , Proceeding of Fifth Iranian electrical conference, May 1997, Sharif University

169.                      M. Fathy , Design and implementation of a power plant monitoring system , Payam MATN Magazine, June 1996

170.                      A. Hoseini, and M. FATHY , Implementation and evaluation of Pipeline systems in TRIO , Proceeding of fourth Iranian Electrical Conference, Tehran University, MAY 1996

171.                      M. FATHY and H. M. Moghasemi , Number Recognition using Chain codes , Proceeding of the second computer conference of computer society of Iran DEC 1996

172.                      A. Ghafar Pour, M. R. Jahed Motlagh, M. FATHY , Recognition of Elector- Cardiograph using Fuzzy approach , Proceeding of third Iranian Electrical Conference,

173.                      M. FATHY, A. Bromand Nia , A New Real-time Approach for recognition of Sub-Images , the first Computer conference Association of computer in Iran, DEC 1995

174.                      M. FATHY, M. Latifi, V. Tabataba Vakili , measuring queue traffic parameters using image processing techniques , Proceeding of the second computer conference in Iran, 1993 Iran University of Science and Technology

175.                      M. FATHY, Mohsen Latifi , A system for traffic analyzing using image processing techniques , Proceeding of The first Iranian conference in computer" Jan 1992, Tehran university

176.                      Fathy M , A new approach to image processing computer architecture using RICS technology , Proc. of First Iranian Conference on Electrical Eng. Amirkabir University, 1992 Tehran

 

دانشجويان دکتري

·         فرشاد صفايي- 2003-2007

·         صالح يوسفي- 2003-2008

·         محمد امين طوسي- 2005-2011

·         محمد جواد فداييان اسلام- 2005 تا کنون- استاد راهنماي مشترک

·         علي اميري- 2006-2011

·         رضا شمسايي- 2007 تا کنون

·         احسان عادلي مسبب- 2007 تا کنون

·         حسين غفاريان- 2008 تا کنون- استاد راهنماي مشترک

·         نيک محمد بلوچ زهي- 2010 تا کنون- استاد راهنماي مشترک

·         نفيسه صداقت- 2010 تا کنون

·         ارغوان اسعد- 2011 تا کنون- استاد راهنماي مشترک