در این قسمت توضیحات مختصری در مورد سوابق تدریس اینجانب و وضعیت جاری را خواهید یافت

درسهایی که تدریس می کنم

طراحی مدار بر اساس ریزپردازنده 8 بیتی. در این درس ریزپردازنده Z80 مورد توجه  خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این درس:

پست الکترونیک: Peyman.Kabiri-at-iust.ac.ir

ریزپردازنده 1  -  درس کارشناسی

آشنائی با ریزپردازندههای 16 و 32 بیتی از خانوادههای اینتل و موتورولا

برای اطلاعات بیشتر در مورد این درس:

پست الکترونیک: Peyman.Kabiri-at-iust.ac.ir

ریزپردازنده 2  -  درس کارشناسی

در این درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی بصورت کتبی و شفاهی مورد توجه قرار گرفته است. در این درس در مورد روش درست جمع آوری مراجع و استفاده از آنها و نیز قدری درباره شیوه تحقیق صحبت می شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این درس:

پست الکترونیک: Peyman.Kabiri-at-iust.ac.ir

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی  -  کارشناسی

این درس بیشتر بر روی موضوع بازوهای مکانیکی متمرکز است و طیف گسترده ای از مطالب را همچون سینماتیک مستقیم و معکوس، حرکت مسیر پیوسته، منابع خطا، تحلیل محیط کاری، طرح مسیر، اسکن سه بعدی و مقداری در مورد بینایی ماشین را شامل می شود. طرح درس بگونه ای است که مناسب دانشجویان کامپیوتر- گرایش هوش ماشین باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این درس:

رباتیک   -  کارشناسی ارشد

· توضیحات بیشتر                  اعلان نتایج

پست الکترونیک: Peyman.Kabiri-at-iust.ac.ir

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر پيمان کبيری

روشها و سامانههای حفاظت از شبكههای کامپیوتری. هدف از اين درس ارائه مباحث مختلف در مورد آشنائی با انواع مخاطرات در رابطه با شبکههای کامپیوتری و روشهای پیشنهاد شده برای شناسائی و مقابله با آنها است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این درس:

پست الکترونیک: Peyman.Kabiri-at-iust.ac.ir

مباحث پیشرفته در شبکههای کامپیوتری-دکتری معماری

این درس بیشتر بر روی موضوع کاربرد روشهای هوش مصنوعی و تحلیل چند متغیره داده، پردازش تصاویر چند طیفی و تصاویر دوگانه  متمرکز است. سنجش از دور درسی جذاب است که نگرش دانشجو را نسبت به محیط پیرامون و طبیعت اجسام تغییر خواهد داد. طرح درس بگونه ای است که مناسب دانشجویان کامپیوتر- گرایش هوش ماشین باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این درس:

سنجش از دور -  کارشناسی ارشد

پست الکترونیک: Peyman.Kabiri-at-iust.ac.ir