مرتضی ذاکریآدرس:

تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه دوم، آزمایشگاه مهندسی معکوس.

:تلفن

+98 21 7322 5354

رایانامه:

morteza_zakeri@comp.iust.ac.ir


چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست                چون هست بهرچه هست نقصان و شکست
انــگــار که هرچه هست در عالم نیــست                پــنـــدار که هرچه نیست در عالم هــست

من دانشجوی دکتری رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار در دانشگاه علم و صنعت ایران هستم. زمینه پژوهشی من، مهندسی نرم افزار خودکار و آزمون نرم افزار است. ما در آزمایشگاه مهندسی معکوس با ترکیب روش های یادگیری ژرف و فنون مهندسی معکوس نرم افزار سعی می کنیم تا وظایف پیچیده و سخت در مهندسی نرم افزار مانند آزمون نرم افزار را به صورت خودکار انجام دهیم. در این صورت، هزینه و زمان اجرای این وظایف کاهش چشمیگری خواهد داشت و افزون بر این نرم افزارهای مهم صنعتی و تجاری به کیفیت بهتری دست خواهند یافت. در حال حاضر من پژوهشگر آزمایشگاه مهندسی معکوس تحت راهنمایی دکتر سعید پارسا هستم.

 • دکتری، مهندسی کامپیوتر، نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1397 تاکنون.
 • کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395 تا 1397.
 • کارشناسی، مهندسی کامپیوتر، نرم افزار، دانشگاه اراک، 1390 تا 1394.
 • برنده جایزه طرح شهید احمدی روشن بنیاد نخبگان استان تهران، 1399
 • برنده جایزه طرح شهید احمدی روشن بنیاد نخبگان استان تهران، 1398
 • پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1397.
 • دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1397.
 • دانشجوی برگزیده دفتر استعدادهای درخشان، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1396
 • دانش آموخته رتبه دوم دوره کارشناسی، دانشگاه اراک، 1394
 • دانشجوی برگزیده دفتر استعدادهای درخشان، دانشگاه اراک، 1394
 • رتبه اول مسابقات ACM داخلی دانشگاه اراک، 1392
 • رتبه سوم مسابقات آزمایشگاهی فیزیک استان اصفهان، 1389

تماس با من

 • رایانامه آکادمیک: morteza_zakeri@comp.iust.ac.ir
 • رایانامه کاری: m-zakeri@live.com