سعید رمضانیدكتری مهندسی صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران.
مشاور و مدرس در زمینه نگهداری و تعمیرات(نگهداشت)،
مهندسی قابلیت اطمینان و مدیریت دارایی ها.

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع).
عضو هیات مدیره انجمن نت ایران.
Saeed Ramezani
.Ph.D. Candidate in Industrial Engineering at IUST
,Consultant and Lecturer in Asset Management
.Maintenance Management & Reliability Engineering
.Board member of the Association of Iranian maintenance
Saeed Ramezani

سوابق تحصیلی

 • دكتري مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران با معدل 18.40
 • کارشناس ارشد مهندسي صنايع- مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی با معدل 18.30 و نمره 20 برای پایان نامه.
 • کارشناس مهندسي صنايع- توليد صنعتي با معدل 17.18
 • رتبه اول کل دانشجویان صنایع در مقطع کارشناسی ارشد
 • رتبه اول کل دانشجویان صنایع در مقطع کارشناسی
 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: " کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها با استفاده از نتایج آنالیز روغن" . "استاد راهنما : آقای دکتر معماریانی".استاد مشاور : آقای دکتر مسعودی
 • عنوان پایان نامه کارشناسی: " تحلیل و بررسی سیستمهای مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) و مقایسه قابلیتهای آنها در کلاس جهانی." "استاد: آقای دکتر میرکاظمی"

فعالیت های پژوهشی و مقالات علمی

 • ترجمه کتاب Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis for Engineering System از انتشارات جان وایلی که توسط اساتید دانشگاه جورجیا تک آمریکا تدوین شده است. چاپ توسط انتشارات دانشگاه امام حسین شابک : 5-320-452-946-978
 • ترجمه ی استاندارد ISO 55000:2014,Asset Management مديريت دارايی ها ، سازمان جهانی استاندارد سال 1393
 • ترجمه ی استاندارد En 13306:2010 , maintenance Terminology واژگان و اصطلاحات علمی نگهداری و تعميرات (نگهداشت) ، انتشارات دانشگاه امام حسين (ع) ،1392
 • ترجمه کتاب "The Maintenance Framework Management" از پروفسور آدولفو کرسپو مارکز، انتشارات Springer
 • ارائه مقاله "مدل تصميمگيري هوشمند براي انتخاب نرم افزار مناسب فعاليتهاي نگهداري و تعميرات" در سومین کنفرانس نگهداری و تعمیرات، شهریور 1384
 • ارائه مقاله " کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها با استفاده از نتایج آنالیز روغن" در چهارمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات، پاییز 1386
 • ارائه مقاله "برنامه نگهداري موتورها و ديزل ژنراتورها بر اساس روشهای پایش وضعيت" در چهارمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات، پاییز 1386
 • ارائه مقاله "رویکردی هوشمند در تشخیص و پیش بینی عیوب و مدیریت سلامت(PHM)، مطالعه موردی تشخیص عیوب مخزن با استفاده از شبکه عصبی موجک" در پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات، آبان 1387
 • ارائه مقاله "كاربرد داده کاوی در تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب" در دومین کنفرانس ملی داده کاوی ایران، دانشگاه امیرکبیر، آبان 1387
 • ارائه مقاله "کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها"، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، فصلنامه آموزشی- پژوهشی، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، سال یازدهم- شماره27- بهار 1388
 • ارائه مقاله "نت خوداتکا رویکردی نوین در آمادگی تجهیزات و استمرار آن برای رزمنده ایرانی در جنگ نامتقارن، " در دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی رزمنده ایرانی، آذر 1388
 • ارائه مقاله " توسعه رویکردهای هوشمند در تشخیص و پیش بینی عیوب، با ارائه مطالعات موردی از کاربردهای این الگوریتم ها " در چهارمین کنفرانس مراقبت وضعیت و تشخیص عیوب، دانشگاه شریف، اسفند 1388
 • ارائه مقاله "مدیریت پیشگیری و سلامت با استفاده از داده کاوی، مطالعه موردی تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب مخزن" در دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات، 30 و 1 خرداد 1388
 • ارائه مقاله "ارزیابی آمادگی تجهیزات با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های فازی" در سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات (OR 2010)، 15 و 16 اردیبهشت 1389
 • ارائه مقاله " نت خوداتکا نگرشی نوین در آمادگی تجهیزات نظامی با رویکرد TPM" در دومین کنفرانس نت بهره ور فراگیر TPM، 14 و 15 اردیبهشت 1389
 • ارائه مقاله " طراحی مدلی برای ارزیابی و پیش بینی آمادگی تجهیزات" در ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات، خرداد 1389 – مقاله برتر کنفرانس
 • ارائه مقاله "بررسی اهمیت وآثار RCM در حفظ و ارتقاء سطوح قابلیت اطمینان، دسترس پذیری، نگهداشت پذیری و ایمنی تجهیزات" در ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات، خرداد 1389
 • ارائه مقاله " کاربرد آنالیز ارتعاشات و شبکه عصبی Wavelet در تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب مکانیکی، مطالعه موردی تعیین عمر باقیمانده یاتاقان چیلر" در ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات، خرداد 1389
 • ارائه مقاله " رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM)" در فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، فصلنامه علمی ترویجی، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، سال دوازدهم- شماره 29- بهار 1389
 • ارائه مقاله " کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد تجهیزات و ارائه راهکارهای بهبود" در دومین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها، مرداد 1389
 • ارائه مقاله " ارائه مدلی ترکیبی برای ارزیابی و پیش بینی آمادگی تجهیزات، با استفاده از شبکه عصبی" در هفتمین کنفرانس بین المللی صنایع، مهر 1389
 • میزان آمادگی تجهیزات شاخصی برای ارزیابی عملکرد سیستمهای نت یکپارچه، اولین کنفرانس نت پکپارچه ایران، بهمن 1389
 • طراحي و پياده‌سازي مدل ترجمه سيستمي راهبرد براي استقرار نظام مديريت راهبرد و مديريت عملکرد در سازمان‌هاي دولتي و غير انتفاعي، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، دی 1389
 • ارائه مقاله " بهینه سازی زمان جایگزینی و تعویض تجهیزات با استفاده از هزینه چرخه عمر، LCC" در فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، فصلنامه علمی ترویجی، سال سیزدهم- شماره 34- زمستان 1390
 • ارائه مقاله "جایگاه ارزیابی آمادگی تجهیزات به عنوان شاخصی کلیدی در لجستیک نظامی" در دومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین، آذر 1390
 • تعیین عمر مفید خدمتی عمر استاندارد تجهیزات کالاهای سرمایه ای سازمانی " در دفصلنامه علمی-ترویجی اندیشه آماد، تابستان 92، شماره 45- ص 103
 • تبیین رویکرد نگهداری و تعمیرات مبتنی بر تعهد در مدیریت دارایی های فیزیکی " در هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات- شفاهی- خرداد 92
 • مفهوم و جایگاه خطای بالقوه در روند وقوع شکست تجهیزات " در هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات- شفاهی- خرداد 92
 • An Intelligent Model for Search Method: a Neuro-fuzzy Approach, International Conference on Research Methodologies in Science, Engineering and Technology, May, 2006
 • Multi-Agent Supply Chain Management: Design Issues for a Generic Architecture, International Conference on Logistics and Supply Chain, December, 2006
 • Intelligent approaches in Condition Based Maintenance System, A Case Study using Oil Analysis and Case-Based Reasoning - Fifth International Conference of Maintenance, 2008
 • Application of Data Mining in Condition Based Maintenance System, Second Conference of Data Mining, Polytechnic University, 2008
 • Development of an Intelligent Diagnosis System for Condition Based Maintenance, 6'th International Industrial Engineering Conference, 2009
 • Development of knowledge Management & Reasoning System for Condition Based Maintenance, Second Conference of Knowledge Management, 2010
 • A Fuzzy Rule Based System for Fault Diagnosis, Using Oil Analysis Results, 7'th International Industrial Engineering Conference, 2010
 • Development of Fault Diagnosis Model, Using Fuzzy Rule Based System, 4th International Conference of Fuzzy Information & Engineering, 2010
 • Determining New Baselines of Wear Material in Diesel Engines, Using Oil Analysis Results, International Applied Mechanics and Materials Vols. 110-116 (2012) pp 1059-106, Switzerland ISI, AMM 2012 (ISI ژورنال بین المللی)
 • Fuzzy Rule Based System for Fault Diagnosis, Using Oil Analysis Results, International Journal of Industrial Engineering & Production Research (ژورنال علمی-پژوهشی), June 2011, volume 22, PP.92-98
 • Intelligent Approaches in CBM Technique, A Case Study using Oil Analysis and Case-Based Reasoning , ره آورد نگهداری و تعمیرات، انجمن نت- شماره 1، خرداد 1391 ژورنال علمی-پژوهشی
 • Determining Economic Life of Earth Moving Equipment by Using Life Cycle Cost Analysis, International Conference on Construction and Real Estate Management (ICCREM 2012) Kansas city, USA
 • A new hybrid algorithm based PSO and SA to solve a developed portfolio selection problem, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014, Feb. 2014 :486-491, www.amiemt-journal.com, ISC
 • Developing a New Model in Agile Maintenance, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014, 524-532, www.amiemt-journal.com, ISC

برخی از پروژه های تحقیقاتی و اجرایی

 • "طراحی مدل ارزیابی آمادگی و قابلیت اطمینان تجهیزات"، مرکز مطالعات و پژوهشهاي لجستیکی،
 • "طراحی سیستم مانیتورینگ (داشبورد) استراتژی ها، BSC، CSF، KPI، مرکز مطالعات استراتژیک،
 • طراحي و پیاده سازی سیستمهای مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) و بهبود آنها،
 • پروژه "پیاده سازی سیستم ارزیابی آمادگی تجهیزات"، مرکز مطالعات و پژوهشهاي لجستیکی،
 • طرح پژوهشی "بهینه سازی تصمیمات خرید و جایگزینی تجهیزات با استفاده از هزینه چرخه عمر، LCC"،
 • طرح پژوهشی "مدیریت یکپارچه تحلیل ریشه ای عیوب و ریسک"،
 • پیاده سازی سیستم تحلیل ریشه ای عیوب (RCA) و طراحی نخستین نرم افزار RCA ایران
 • پياده سازي نظام آراستگي محيط كار (5S)
 • پياده سازي سيستم مدیریت دارایی فیزیکی و استقرار سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS)
 • ممیزی سیستم نت و محاسبه شاخص اثربخشی کلی تجهیزات ( OEE)
 • مشاور مدیریت دارایی فیزیکی و نگهداری و تعمیرات در شرکت ها و سازمان ها
 • پروژه پژوهشی مدل محاسبه و تحلیل قابلیت اطمینان در سامانه ها و تجهیزات
 • پروژه طراحی و اجرای داده کاوی در نگهداری و تعمیرات و تحلیل نتایج آن

جوایز (Awards)

 • کسب رتبه اول کل دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع
 • کسب رتبه دوم کل دانشجویان در دوره کارشناسی در رشته مهندسی صنایع
 • دانش آموخته مشمول سهمیه استعداد درخشان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 • کسب عنوان نویسنده مقاله برتر پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات ایران، 1387
 • کسب عنوان نویسنده مقاله برتر ششمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات ایران، 1389
 • کسب عنوان نویسنده مقاله برتر دومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین ایران، 1390

زمینه های مورد علاقه

 • مديريت دارايي هاي فيزيكي Physical Asset Management
 • کاربرد روشهای هوشمند در CBM و مدلسازی Reliability Engineering
 • مديريت زنجيره تامين (SCM)
 • تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب

سوابق تدریس: دروس دانشگاهی

 • درس"برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات" مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع،
 • درس"طرح ریزی نگهداری و تعمیرات" مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی
 • درس"کنترل پروژه و سیستم های خرید و انبارداری " مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع،
 • درس "آمار و احتمالات"، مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع،
 • درس "روشهای بهره وری "، کارشناسی رشته مدیریت صنعتی

سوابق تدریس: کارگاهای آموزشی در زمینه نت

 • محاسبه و تحلیل شاخصهای نت (Reliability & Maintenance KPI)
 • راهکارهای تحلیل و ریشه یابی خرابیها (RCFA)
 • آشنایی با محاسبه و تحلیل قابلیت اطمینان (مهندسی پایایی) Reliability Engineering
 • ترسیم نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی Roadmap in Maintenance Excellence & Physical Asset Management
 • آشنایی با مدل هزینه چرخه عمر (LCC)، به منظور بهینه سازی زمان جایگزینی تجهیزات
 • آشنایی با نت پیشگیرانه و پیشگویانه (PM/PDM)
 • نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع Total Productive Maintenance
 • نگهداری تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان Reliability Center Maintenance
 • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مراقبت وضعیت (آنالیز روغن و ارتعاشات) CBM / PHM
 • سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات Computerized Maintenance Management System CMMS
 • تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis
 • ارائه بيش از 70 دوره آموزشي در ايران، در زمينه های فوق

عضویت ها و گواهینامه ها

 • عضو هیات مدیره انجمن نت ایران از سال 91
 • عضو کمیته علمی هفتمین، هشتمین و نهمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران
 • عضو کمیته علمی انجمن صنایع ایران (از سال 87)
 • عضو کمیته علمی انجمن نت ایران از سال 86
 • عضو انجمن لجستیک ایران (از سال 85)، عضو انجمن خوردگی ایران (از سال 85)
 • دارای گواهینامه آشنایی با مهندسی پایایی (Reliability Engineering)، از دانشگاه تورنتو کانادا
 • دارای گواهینامه آشنایی با مباحث تخصصی نت مانند: Physical Asset Management, Optimization of Maintenance, TPM, RCM, CMMS از دانشگاه تورنتوی کانادا – C-MORE


کتاب مدیریت انبار و موجودی قطعات یدکی


MRO Spare Part Inventory & Storeroom Management

به همراه واژگان تخصصی و چک لیست ممیزی مدیریت قطعات یدکی
اثر: فیلیپ اسلیتر
ترجمه و گردآوری
سعید رمضانی
عباس شریفی
هانی شاهمرادی

معرفی کتاب:

کتاب پیش روی، ترجمه ویرایش دوم کتاب بسیار ارزشمند و کاربردی آقای فیلیپ اسلیتر می باشد. 

Slater, Phillip. (2010). Smart Inventory Solutions.

این کتاب، از بین ده ها کتاب مدیریت موجودی قطعات یدکی، به­ منظور ترجمه به زبان فارسی انتخاب شد. آقای فیلیپ اسلیتر از برجسته­ ترین مشاوران مدیریت انبار و موجودی قطعات یدکی، در سطح جهان به شمار می­ رود و پروژه­ های بسیار زیادی را در این زمینه انجام داده ­است و از طرفی مطالب آن به خوبی با شرایط موجود در کشور ایران تطبیق دارد.  ویژگی منحصربه‌فرد این کتاب بیان روان و ساده مفاهیم انبار و موجودی قطعات یدکی در کنار نگرشی کاربردی به مفاهیم پیچیده آن و شرح آن ها در قالب مطالعات موردی است.

 

سخن آقای دال بلان، رییس انیستیتو مارشال در مورد کتاب :

در ویرایش دوم کتاب، فیلیپ اسلیتر یک کتاب بسیار خوب را بهتر کرد. این کتاب یک راهنمای متفکرانه و عملی برای یک موضوع مهم، یعنی مدیریت موجودی قطعات یدکی است که بر اساس تجربه یک فرد مجرب نگاشته شده است. این کتاب به طور واضح بهترین، عملی ترین و مفید ترین کتابی است که من در حوزه مدیریت موجودی پیدا کرده ام. او ابهامات و دغدغه ها را از بین می برد و با ارائه راهکارهای بدیع کمک میکند تا مدیریت موجودی و انبار قطعات یدکی خود را بهبود دهید. به نظر من این کتاب باید در کتابخانه هر مدیری باشد.

خلاصه بخش های کتاب:

بخش اول و دوم کتاب مربوط به مقدمه ای از مدیریت موجودی و ساختارشناسی آن، بخش سوم در مورد تاثیرات مالی انبار و موجودی در سازمان/شرکت، بخش چهارم در مورد تاثیر کارکنان و فرآیندهای سازمان بر سیستم مدیریت موجودی، بخش پنجم مربوط به سیاست ها و رویه های مدیریت انبار و موجودی، بخش ششم با بیان معضلات، تخیلات و چند حقیقت تلخ ذهن مخاطب را به چالش کشیده و از بخش هفتم تا دهم رویکرد مربوط به بهینه سازی فرآیند مدیریت موجودی را شرح داده و روشی کارا برای اجرایی کردن آن در سازمان/شرکت ارائه می شود. نهایتاً در فصل یازدهم نیز مطالعه موردی برای اجرای این رویکرد، آورده شده است.

 

فصول:

بخش اول: مقدمه­ ای بر راهکارهای هوشمندانه برای مدیریت موجودی

بخش دوم: ساختارشناسی مدیریت موجودی قطعات یدکی

بخش سوم: تأثیر مالی موجودی

بخش چهارم: کارکنان و فرآیندها

بخش پنجم: سیاست­ها و رویه­ ها

بخش ششم: معضلات، تخیلات و چند حقیقت تلخ

بخش هفتم: انبار قطعات یدکی

بخش هشتم: هفت اقدام برای کاهش موجودی

بخش نهم: فرآیند بهینه­ سازی مدیریت موجودی

بخش دهم: اجرای اقدامات برای نیل به نتیجه   

بخش یازدهم: مطالعات موردی

 

پیوست ها:

پیوست الف: برنامه­ ریزی مواد و قطعات مورد نیاز نگهداری و تعمیرات (اثر: پروفسور کرسپو مارکز)

پیوست ب: سؤالات مربوط به ممیزی وضعیت انبار و قطعات یدکی

پیوست ج: واژه‌نامه تخصصی مدیریت انبار و موجودی قطعات یدکی

 استاندارد فناوری بازرسی مبتنی بر ریسک

Risk-Based Inspection Technology API RBI 581 بخش اول: برنامه ریزی بازرسی با استفاده از فناوری API RBI اثر: انیستیتو نفت آمریکا (API) :ترجمه سعید رمضانی محمود شهرابی سعید هاشم پور ​

معرفی کتاب:

کتاب پیش روی، ترجمه ویرایش دوم استاندارد API RBI 581 می باشد.

Risk-Based Inspection Technology

بازرسی فنی مبتنی بر ریسک با رویکرد کمی(API 581)، یک روش نوین در مدیریت بازرسی بوده که بر اساس تحلیل های آماری اطلاعات بدست آمده از عملیات پایش در فرایندهای عملیاتی و به منظور بهینه کردن برنامه و هزینه های بازرسی، استفاده می شود. هدف از اجرای RBI پیاده سازی یک استراتژی مدون جهت کاهش ریسک و در عین حال بهبود قابلیت اطمینان تجهیزات فرایندی می باشد.

تجربه موفق اجرای بازرسی مبتنی بر ریسک در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی جهان و توجه روزافزرون مدیران صنایع کشور نسبت به این مقوله، بر اهمیت آن افزوده است. بهره گیری از RBI، ابزاری را برای بهبود مستمر بازرسی تجهیزات به طور سیستماتیک ایجاد می نماید که نتیجه آن کاهش ریسک شکست و پیامدهای آن خواهد بود. با استفاده از بازرسی مبتنی بر ریسک، ضمن اجتناب از بازرسی های مکرر، می توان امکانات و توانمندی های بازرسی را بر روی دستگاه های با ریسک بالاتر متمرکز نمود.

پیشگفتار:

در این استاندارد روش­های کمّی ایجاد و برنامه ریزی پروسه بازرسی، با استفاده از محاسبات ریسک برای تجهیزات ثابت تحت فشار، شامل مخازن تحت فشار، سیستم لوله کشی، تانک­ها، شیرهای فشار شکن[Pressure Relief] و مبدل­های حرارتی و ...، ارائه شده است. این سند پیرو API 580 که راهنمای توسعه یک برنامه بازرسی مبتنی بر ریسک، برای تجهیزات ثابت در کارخانه های پالایش، پتروشیمی و فرایند شیمیایی می‌باشد، مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف از ارائه این استاندارد، معرفی اصول و حداقل دستورالعمل­های کلی برای RBI و روش‌های کمّی و محاسباتی برای تعیین برنامه بازرسی مبتنی بر ریسک می‌باشد.

بازرسی مبتنی بر ریسک (Risk-Based Inspection: RBI) می‌تواند برای مدیریت ریسک کلی در کارخانه ای با عملیات بازرسی تجهیزات فرایندی با بالاترین ریسک مورد استفاده قرار گیرد. API RBI پایه و اساس تصمیم گیری آگاهانه در خصوص فرکانس بازرسی، میزان بازرسی و نوع تست غیر مخرب، را ارائه می‌دهد. در اغلب کارخانه­ های بهره­ برداری، درصد زیادی از ریسک بخاطر تعداد نسبتا کمی از تجهیزات می‌باشد. این تجهیزات که بطور بالقوه بیشتر در معرض ریسک هستند، نیاز به توجه بیشتری دارند که می‌تواند از طریق یک برنامه بازرسی اثربخش صورت گیرد. هزینه افزایش بازرسی در این مناطق گاهی اوقات ممکن است با کاهش فعالیت بازرسی در مناطق باریسک کمتر، خنثی شود.

خلاصه بخش های کتاب:

فصول بخش 1: برنامه ریزی بازرسی با استفاده از فناوری API RBI

فصل اول: دامنه کاربرد

فصل دوم: مراجع

فصل سوم: تعاریف

فصل چهارم: مفاهیم API RBI

فصل پنجم: ظروف تحت فشار و سیستم لوله کشی(پایپینگ)

فصل ششم: مخازن ذخیره اتمسفریک

فصل هفتم: تجهیزات فشار شکن

فصل هشتم: صفحه تیوب  مبدل های حرارتی
فصل نهم: مراجعمرجع علمی و کاربردی مدیریت نگهداری و تعمیرات

The Practical Handbook of Maintenance Management
راهنمایی برای مدیریت دارایی به همراه ایزو 55000
A Guide to Asset Management with Respect to ISO55000: 2014
ترجمۀ و تالیف
سعید رمضانی
مهدیه صدقی

معرفی کتاب
کتاب پیش رو اثر ارزشمند پروفسور آدلفو کرسپو مارکز، استاد دانشگاه سویا اسپانیا و یکی از مشاوران مطرح بین‌المللی بوده که توسط انتشارات اشپرینگر در 380 صفحه، منتشرشده است. ویژگی منحصربه‌فرد این کتاب بیان روان و ساده مفاهیم نگهداری و تعمیرات در کنار نگرشی کاربردی به مفاهیم پیچیده نگهداری و تعمیرات و شرح آن‌ها در قالب مطالعات موردی است.
بخش اول کتاب مروری کامل بر مفاهیم، فرآیندها و چارچوب‌های تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات است که نگرشی جامع به جنبه‌های مختلف نگهداری و تعمیرات را به خواننده ارائه می‌نماید. در بخش دوم روش های تعالی در نگهداری و تعمیرات و تکنیک هایی مانند CA، RCFA، RCM، LCC و ... ارائه‌ شده‌اند. بخش 3 شامل استاندارد‌های مدیریت دارایی، ISO55000 و اصطلاحات تخصصی نگهداری و تعمیرات (EN13306) است. بیان جامع مطالب، این کتاب را به مرجع ارزشمندی برای مدیریت نگهداری و تعمیرات در جامعه علمی-کاربردی و صنعتی کشور تبدیل می‌نماید.
خلاصه فصل های کتاب
کتاب حاضر به شرح فرآیند مدیریت نگهداری و تعمیرات، که عبارت است از نحوه اقدام و مجموعه مراحل مورد نیاز برای مدیریت مناسب نگهداری و تعمیرات؛ به خصوص چارچوب تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات، که به عنوان ساختار اصلی حمایتی و سیستم پایه‌ای مورد نیاز مدیریت اثربخش نگهداری و تعمیرات است، می‌پردازد. مطالب در سه بخش اصلی ارائه می‌شوند:
بخش1: تعاریف و مفاهیم مدیریت نگهداری و تعمیرات؛ بخش2: روش‌ها و تکنیک‌های تعالی در مدیریت نگهداری و تعمیرات؛ بخش3: استاندارد‌های مدیریت دارایی، ISO55000:2014 و اصطلاحات تخصصی نگهداری و تعمیرات (EN13306:2010) هر یک از این بخش‌ها مطالب متفاوتی را با اصول زیر پوشش می‌دهند: تعریف جزئی و دقیق فرایندها و چارچوب مدیریت نگهداری تعمیرات مرور مفاهیم پایه و مدل‌های مورد نیاز برای طراحی، توسعه، و پیاده‌سازی ابزارهای مورد استفاده در مدیریت نگهداری و تعمیرات و رشته‌های مهندسی نگهداری و تعمیرات ارائه نگرشی کاربردی از فرایند مدیریت نگهداری و تعمیرات و شناسایی بخش‌های کلیدی تصمیم‌گیری با ابزارهای خاص مدل‌سازی توسعه ارکان اصلی چارچوب تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات، با ارائه پیشینه‌ای منسجم از ابزارهای مدل‌سازی عملی و روش‌های مهندسی برای مدیریت نگهداری و تعمیرات ارائه استاندارد مدیریت دارایی ISO 55000:2014 بیان اصطلاحات تخصصی نگهداری و تعمیرات بر اساس EN 13306:2010
سعید رمضانی، یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) و عضو هیات مدیره انجمن نت ایران است. وی در زمینه نگهداری و تعمیرات فعالیت دارد. از ایشان دو کتاب دیگر با عناوین ترجمه استاندارد مدیریت دارایی ها "Asset Management: Iso55000:2014 " و " واژگان و اصطلاحات علمی نگهداری و تعمیرات" که ترجمه استاندارد Maintenance Terminology: EN 13306 : 2010 می باشد، به چاپ رسیده است. علاقه مندان می توانند جهت تهیه با شماره 09122002406، 88369756 ، تماس حاصل نمایند


با سلام و احترام به اطلاع کلیه محققان و کارشناسان حوزه نگهداری و تعمیرات (نگهداشت) و مدیریت دارایی های فیزیکی می رساند، ترجمه استاندارد مدیریت دارایی های فیزیکی Asset Management : ISO55000 : 2014، توسط یکی از اعضای هیات مدیره انجمن نت ایران، در اختیار کلیه هموطنان قرار گرفته است. استاندارد مدیریت دارایی
ISO55000 : 2014
ISO55001
ISO55002
ترجمۀ
سعید رمضانی
عرفان زنگنه

مدیریت دارایی‌ها ادامه روند توسعه دانش نگهداری و تعمیرات (نگهداشت) با تمرکز بر چرخۀ عمر دارایی​ها می‌باشد و امروزه به عنوان یک شاخۀ مهم در علم مدیریت و مهندسی شناخته می‌شود که سعی دارد با بکارگیری راهبردهای مدیریت دارایی، روش‌های مدیریت منابع انسانی، مدیریت تأمین تجهیزات، بهره‌برداری، نگهداشت، مدیریت قطعات یدکی، بهبود عملکرد، مدیریت ریسک، مدیریت هزینه، حداکثر ارزش ممکن را در بلندمدت از دارایی‌های سازمان بدست آورد.
دراین راستا سازمان جهانی استانداردسازی (ایزو) اقدام به تهیۀ استانداردهای جامعی دراین حوزه نموده است. کتاب حاضر ترجمه ای از این استاندارد ارزشمند است که میتواند راهگشای مشکلات سازمان ها و شرکت های کشور عزیزمان ایران در حوزه های مختلف نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی باشد.سایر کتاب ها:


ترجمه کتاب Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis for Engineering System از انتشارات جان وایلی که توسط اساتید دانشگاه جورجیا تک آمریکا تدوین شده است. چاپ توسط انتشارات دانشگاه امام حسین شابک : 5-320-452-946-978

سعید رمضانی

همراه: 09122002406
تلفن: 88369756
آدرس پستي: تهران- شهرک قدس(غرب)- خ هرمزان- خ پیروزان جنوبی- نبش خیابان پنجم- مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی - کمیته نت
E-Mail: Ramezani_sr@ind.iust.ac.ir
Ramezani.sr@gmail.com