هندسه دیفرانسیل موضعی

مهدی نجفی‌خواه (دانشگاه علم و صنعت ایران)

سرفصل مصوب درس

منابع:

1.     بارت اونیل آشنایی با هندسه دیفرانسیل مرکز نشر دانشگاهی ترجمه بیژن شمس و محمد رضا سلطانپور

2.     B. O'Neill - Elementary differential geometry Academic Press 2006

3.     R.S. Millmann and G.D. Parcker - Elements of differential geomerty Prentice Hall -1977

ارزش دهی:

تمرین : 3 نمره

میان ترم : 6 نمره - حذفی

پایان ترم : 11 نمره

جلسه

محتوی

متن

صدا

1

معرفی و آشنایی

 

V01

2

فصل 1 - حساب بر فضای اقلیدسی

T02

V02

3

فصل 1 - منحنی در فضا

T03

V03

4

فصل 1 - نگاشت

T04

V04

5

فصل 2 کنج متحرک

T05

V05

6

فصل 2 منحنی هموار و کنج فرنه

T06

V06

7

فصل 2 فرمولهای فرنه و چند مثال

T07

V07

8

فصل 2 چند تمرین و مشتق کواریان

T08

V08

9

حل چند تمرین

T09

V09

10

فصل 2 میدان سه وجهی و محاسبه آن

T10

V10

11

آشنایی با نرم افزار میپل

 

V11

12

فصل 2 معادلات ساختاری

T12

V12

13

فصل 3 تبدیلهای اقلیدسی

T13

V13

14

فصل 3 - جهتدهی

T14

V14

15

فصل 3 انتباق خمها و قضیه بنیادی خمهای در فضا

T15

V15

16

فصل 4 حساب بر رویه‌ها

T16

V16

17

حل چند تمرین

T17

V17

18

فصل 4 قطعه مختصاتی وفضای مماس بر رویه

T18

V18

19

فصل 4 فرم بر رویه و نگاشت بین رویه‌ها

T19

V19

20

حل چند تمرین

T20

V20

21

فصل 4 انتگرالگیری از فرمها و قضیه استوکس

T21

V21

22

فصل 4 عملگر شکلی

T22

V22

23

فصل 4 انجناء گاوسی و متوسط

T23

V23

آزمون: میان ترم، پایان ترم

آخرین ویرایش: 22 مرداد 1396