دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده ریاضی

آخرین اصلاح : 15 آبان 1387

هندسه دیفرانسیل موضعی

سرفصل مصوب درس

مدرس :

 

دکتر مهدی نجفی خواه

منابع  :

1.     R.S. Millmann and G.D. Parcker - Elements of differential geomerty Prentice Hall -1977.

2.      J. Opera - Differential Geometry and its Applications Prentice Hall - 1997.

3.      B. O'Neill - Elementary differential geometry Academic Press 1966 (ترجمه شده است: بارت اونیل آشنایی با هندسه دیفرانسیل مرکز نشر دانشگاهی)

ارزش دهی :

bullet

تمرین : 3 نمره

bullet

میان ترم : 6 نمره - حذفی

bullet

پایان ترم : 11 نمره