ماشينهاي الكتريكي 3

سرفصلها:

· مقدمه
بيان ويژگيها – دليل استفاده– قسمتهاي تشکيل دهنده – انواع روتور– رنج قدرت – جنس هسته – روشهاي خنک سازي و ....

· اصول کار ژنراتور سنکرون
چگونگي القاي ولتاژ در يک هادي - سيم پيچ با گام کسري – سيم پيچهاي گسترده – سيم پيچهاي دو طبقه
تاثير نوع سيم پيچي بر هارمونيکهاي مزاحم

· مدار معادل ماشين سنکرون
منحني هاي بي باري و اتصال کوتاه - چگونگي محاسبة پارامترهاي مدل ماشين سنکرون –دياگرام برداري ماشين سنکرون در شرايط مختلف کاري

· انواع سيستمهاي تحريک
سيستمهاي ديناميک – سيستمهاي استاتيک – سيستمهاي اتو پيلوت

· بررسي عکس العمل آرميچر
تحت بار پسفاز - تحت بار پيشفاز

· رگولاسيون ولتاژ
روش امپدانس سنکرون – روش آمپردور – روش پوتيه

· پخش توان در ژنراتور سنکرون
انواع تلفات - راندمان

· موازي کردن ژنراتورهاي سنکرون
شرايط موازي کردن – ژنراتور موازي با شبکه – تقسيم بار بين دو ژنراتور موازي

· برخي مشخصه هاي ژنراتور سنکرون
نسبت اتصال کوتاه - منحني قابليت ژنراتور

· موتور سنکرون
مقدمه : ساختمان – موارد کاربرد - مزايا و معايب
نحوه کارکردموتور سنکرون
بررسي مکانيزم کارکرد موتور سنکرون – روشهاي راه اندازي
مدل موتور سنکرون
دياگرام برداري موتور تحت شرايط مختلف بار و تحريکهاي متفاوت – منحني هاي وي
پخش توان در يک موتور سنکرون
تلفات و راندمان
کندانسور سنکرون

· ماشينهاي قطب برجسته
خصوصيات – کاربرد
مدار معادل ماشينهاي قطب برجسته
تئوري دو محوري بلندل
توان انتقالي در ماشين قطب برجسته
روابط توان – منحني توان
تحليل شرايط کاري ماشين قطب برجسته
روش ترسيمي – روش محاسباتي
نيروي محرکه و شار ناشي از عکس العمل آرميچر در ماشينهاي قطب برجسته

· تعيين مقادير پارامترهاي ماشين سنکرون قطب برجسته
روش آزمايشهاي مدار باز و اتصال کوتاه – روش لغزش – روش موتور رلوکتانسي – روش ماکزيموم جريان پسفاز

· حالتهاي گذرا در ماشين سنکرون
اتصال کوتاه سه فاز و تکفاز- مدلهاي مداري گذرا و تند گذر
بررسي پايداري موتور سنکرون
پايداري استاتيک و ديناميک - معيار سطوح برابر- معادله تاب )

· تبديل پارک
معادلات ماتريسي ماشين سنکرون معادلات پارک

· ترانسفورماتور سه فاز
مقدمه
بررسي اتصالات و آرايشهاي تراسفورماتور سه فاز
آرايشهاي خاص
آرايش اسکات - آرايش زيگزاگ و ....
مرور گروه بندي ترانسفورماتور سه فاز
مباحث ويژه
هارمونيکها در ترانسفورماتور سه فاز – آزمايش سامپنر و .....

مراجع:

·  Electric Machinary

                 Fitzgerald, A.E. Mc Graw Hill Book Company

· Electric Machinary Fundamentals

                 Chapman, Stephan Mc Graw Hill Book Company

· Principles of Electric Machines and Power Electronics

                 Sen P.C. John Whily & Sons Inc.

· Electric Machinary

                 Bimbhara P.S. Khana Publishe Delhi

· Electric Machines

                 Nagrath I. J. , Tata Mc Graw Hill Book Company

· Basic Electric Machines

                 Del Toro V. Prentice Hall International Editor

دانشیار گروه قدرت

اسلايدهاي درس

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

تكاليف و تمرينات

H1

H2

H3

H4

 

 

نمرات

نمره نهائي دوره فراگير نيمسال اول 84