Home » Courses » Train Scheduling

Train Scheduling Methods
Fall 2009

Messages
طبق اعلام قبلی حداکثر زمان ارائه گزارش نهایی پروژه ها امروز تا ساعت 6 بعد از ظهر می باشد.

88/12/09

نمرات امتحان پایان ترم بر روی سایت آموزش دانشگاه وارد گردید. در صورتیکه به نمرات وارد شده اعتراضی دارید، لطفاً حداکثر تا 4 اسفند ماه از طریق ایمیل به اینجانب اطلاع دهید. لازم به ذکر است که به نمره نهایی همه دانشجویان نمره ای اضافه شده است، که در صورت درخواست بررسی مجدد برگه ها، این نمره اضافی حذف شده و پس از بررسی نمره واقعی اعلام خواهد گردید. همچنین نمرات حضور فعال، پاسخ سوالاتی که نمره خاص داشت، نمره نماینده کلاس و غیره در نمره اعلام شده، اعمال گردیده است.
لازم به یاد آوری است که نمره امتحان پایان ترم از 20 محاسبه شده است و هنوز نمره پروژه ها در آن اعمال نشده است. پس از ارائه شدن پروژه ها، نمره آنها نیز از 20 محاسبه شده و پس از اعمال وزنهای مورد نظر، میانگین نمرات امتحان پایان ترم و نمره پروژه ها به عنوان نمره نهایی وارد سیستم خواهد شد.
در صورتیکه هر یک از دانشجویان مایل به ارائه پروژه نباشد، نمرات اعلام شده به عنوان نمره نهایی خواهد بود. 

88/11/29

زمان ارائه پروژه های درس برنامه ریزی حرکت قطار روز یکشنبه 02/12/88 ساعت 10 صبح در دانشکده مهندسی راه آهن می باشد. به هیچ عنوان در روز و ساعت دیگری پروژه ای پذیرفته نمی شود. برای ارائه  لازم است اسلاید استفاده شود. 88/11/27
آخرین مهلت ارائه پروژه های درس برنامه ریزی حرکت قطارها پایان بهمن ماه است. 88/11/13

اسلايدهاي فصل 19 و 20 روي سايت گذاشته شد.

88/10/10

اسلايدها و نمونه برنامه هاي نرم افزار Lingo روي سايت گذاشته شد.

88/09/27

اسلايدهاي فصل 13 تا 18 روي سايت گذاشته شد.

88/09/27

اسلايدهاي فصل 9 تا 12 روي سايت گذاشته شد.

88/08/27

اسلايدهاي فصل 6 و 7 و 8 روي سايت گذاشته شد.

88/08/07

اسلايدهاي فصل 4 و 5 روي سايت گذاشته شد.

88/08/01

اسلايدهاي فصل 3 روي سايت گذاشته شد.

88/07/23

اسلايدهاي قسمت مقدمه روي سايت گذاشته شد.

88/07/18

لطفاً به طور منظم به سايت مراجعه کرده و اخبار را مطالعه نماييد. اگر احياناً مشکلي بوجود بيايد که نتوانم در کلاس حضور پيدا کنم از طريق سايت به اطلاع دانشجويان مي رسانم.

88/07/18

Course Materials

Slides: