سعید عبادالهی

رتبه علمی: استادیار
آدرس محل کار: دانشکده مهندسی برق، طبقه چهارم
پست الکترونیک: s_ebadollahi@iust.ac.ir
تلفن: +98 21 7322 5626
دورنگار: 73021478

تحصیلات دانشگاهی

زمینه های تحقیقاتی

 • موقعیت‌یابی و تعیین وضعیت
 • تئوری تخمین و فیلترهای بهینه
 • اینترنت اشیا و مانیتورینگ شبکه سنسورها

افتخارات کسب شده

 • کسب مدال نقره المپیاد ریاضی
 • نفر اول کارشناسی در مهندسی برق - کنترل دانشگاه تهران
 • کسب رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل
 • کسب رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد ابزار دقیق و اتوماسیون
 • کسب رتبه یک آزمون دکترا در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق‌ اجرایی

 • مدیریت رباتیک دانشکده برق

مسئولیت‌ اجرایی

 • مدیر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی برق از 1398 تاکنون
 • مدیر کمیته تعامل دانشگاه با صنعت کانون دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق از 1399 تاکنون
 • مدیر امور فرهنگی و خلاقیتهای علمی دانشکده مهندسی برق از 1400 تاکنون